Legitieme portie

25 november 2021

Indien uw ouders u hebben onterfd, hebt u bij het overlijden van één van uw ouders of bij het overlijden van uw beide ouders altijd recht op uw legitieme portie. Legitieme portie is altijd een geldvordering, hierdoor kunt u geen aanspraak maken op bepaalde goederen. 

Wat is legitieme portie?

Legitieme portie is het wettelijke erfdeel waar een kind recht op heeft. Dit is een gedeelte van de erfenis van een ouder, waar ieder kind recht op heeft, ook als het kind is onterfd. De legitieme portie is de helft van het erfdeel, dat een erfgenaam zou ontvangen. Bijvoorbeeld; de vader van het gezin komt te overlijden, uw broertje en moeder blijven over. Indien u niet bent onterft, heeft ieder recht op één derde deel van de erfenis. Maar omdat u in dit geval wel bent onterft, hebt u nog maar recht op één zesde deel van de nalatenschap. Omdat, zoals eerder aangegeven, u nog maar recht hebt op één zesde deel van de nalatenschap, is de kans aanwezig dat u een aanzienlijk lager bedrag krijgt dan uw broertje. Onterfde kinderen worden geen erfgenaam van de nalatenschap, maar schuldeisers.

Wanneer is legitieme portie opeisbaar?

De legitieme portie is niet direct opeisbaar na het overlijden. Voordat het opeisbaar wordt, moet er eerst minimaal zes maanden zijn verstreken. Indien de overledene in zijn testament heeft opgenomen dat de legitieme portie niet eerder opeisbaar is dan nadat de langstlevende ook is overleden, dan zal er ook geen aanspraak op de legitieme portie kunnen worden gedaan. Indien de overledene geen testament heeft opgemaakt, maar wel een echtgenoot heeft, dan geldt ook de regel dat de legitieme portie pas opeisbaar is zodra de langstlevende ouder overleden is. 

Beroep doen op legitieme portie

Indien het kind is onterft, kan hij of zij binnen vijf jaar na overlijden een beroep doen op de legitieme portie. Indien u een beroep wilt doen op de legitieme portie, kunt u een brief opmaken en deze naar de erfgenamen, vereffenaar, executeur of naar de notaris sturen. Dit kan gestuurd worden naar de notaris, doordat alleen bij de notaris een kind onterfd kan worden middels een testament. Bij de desbetreffende notaris kunt u vragen bij wie u een beroep moet doen op uw legitieme portie. Indien u niet weet bij welke notaris het testament ligt, kunt u kijken op de website van Het Centraal TestamentenRegister. Zij kunnen u vertellen bij welke notaris het laatste opgemaakte testament ligt.

Zoals eerder gezegd is het belangrijk dat u binnen vijf jaar een beroep doet op uw legitieme portie. Art. 4:85 BW stelt dat indien u niet binnen vijf jaar of binnen het gestelde termijn een beroep doet op legitieme portie, dat u het legitieme portie niet meer kunt opeisen. 

Gedane giften

In art. 4:70 BW is een regeling opgenomen waarin staat dat wanneer een kind is onterfd, maar wel giften heeft ontvangen, deze ontvangen giften van de te ontvangen legitieme portie gehaald moeten worden. Wat precies als een gift wordt gezien, wordt duidelijk gemaakt in art. 4:67 BW. Dit artikel stelt dat het volgende onder een gift wordt gezien;

  1. Giften die kennelijk gedaan en aanvaard zijn met het vooruitzicht dat daardoor legitimarissen worden benadeeld;
  2. Giften die de erflater gedurende zijn leven te allen tijde had kunnen herroepen of die hij bij de gift voor inkorting vatbaar heeft verklaard;
  3. Giften van een voordeel, bestemd om pas na zijn overlijden ten volle te worden genoten;
  4. Giften, door de erflater aan een afstammeling gedaan, mits deze of een afstammeling van hem legitimaris van de erflater is;
  5. Andere giften, voor zover de prestatie binnen vijf jaren voor zijn overlijden is geschied.

Hebt u verdere vragen met betrekking tot de legitieme portie? Neem dan contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of 038-2022738 om uw mogelijkheden te bespreken 

Meer blogs over
juridisch