Opzegverboden: Mag de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens ziekte?

14 oktober 2021

Stel, u bent in dienst bij uw werkgever, maar u wordt ziek. De werkgever vindt dit een goede reden om de arbeidsovereenkomst met u op te zeggen. Echter, hierbij rijst de vraag of de werkgever gerechtigd is om de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte van de werknemer op te zeggen.

Opzegging van de arbeidsovereenkomst

In Nederland kan een arbeidsovereenkomst niet zomaar worden opgezegd. Er gelden allerlei regels omtrent de opzegging van de arbeidsovereenkomst. Zo mag een werkgever niet zomaar de arbeidsovereenkomst met de werknemer opzeggen. 

In de hoofdregel geldt, volgens het Burgerlijk Wetboek, dat een werkgever een arbeidsovereenkomst kan opzeggen indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt. In het Burgerlijk Wetboek wordt tevens een limitatieve opsomming gegeven voor de redelijke gronden van de opzegging. Eén van de redelijke gronden voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opzegging bij langdurige ziekte. In deze blog zal uiteen worden gezet wanneer er wordt voldaan aan de voorwaarden voor opzegging bij langdurige ziekte. 

Opzegverboden

De wetgever heeft enkele bepalingen in het Burgerlijk Wetboek opgenomen in welke gevallen de werkgever een arbeidsovereenkomst met een werknemer niet kan opzeggen, de zogenoemde opzegverboden. De bepalingen die zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek betreffen een limitatieve opsomming. De werkgever mag de arbeidsovereenkomst met de werknemer niet opzeggen in de volgende situaties:

 • tijdens de eerste twee jaar ziekte van de werknemer;
 • tijdens de ziekte van de werknemer indien er onvoldoende aan de re-integratie van de werknemer is voldaan en de werkgever om die reden langer loon moet doorbetalen;
 • tijdens de zwangerschap en het zwangerschaps- en bevallingsverlof van de werkneemster en ook niet tijdens de eerste zes weken dat de werkneemster weer aan het werk is;
 • gedurende de tijd dat de werknemer verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, omdat hij als dienstplichtige is opgeroepen ter vervulling van zijn militaire of vervangende dienst;
 • gedurende de tijd dat de werknemer op een kandidatenlijst staat of lid is van een ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of arbocommissie;
 • wegens het lidmaatschap van de werknemer van een vereniging van werknemers die krachtens haar statuten ten doel heeft de belangen van de leden als werknemer te behartigen dan wel wegens het verrichten van of deelnemen aan activiteiten ten behoeve van die vereniging, tenzij die activiteiten in de arbeidstijd van de werknemer worden verricht zonder toestemming van de werkgever;
 • wegens de omstandigheden dat de werknemer zijn recht op adoptieverlof, verlof voor het opnemen van een pleegkind, geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof of ouderschapsverlof geldend maakt;
 • wegens overgang van onderneming;
 • wegens de omstandigheid dat de werknemer geen instemming verleent aan het werken op zondag.

Opzegverbod bij ziekte

Zoals reeds vermeld kan een arbeidsovereenkomst met een werknemer niet door een werkgever worden opgezegd gedurende de tijd dat de werknemer ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte. Echter, er gelden voor dit opzegverbod twee uitzonderingen: 

 1. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer wel opzeggen indien de arbeidsongeschiktheid ten minste twee jaren heeft geduurd, dan wel zes weken voor de werknemer die de leeftijd van de Algemene Ouderdomswet, te weten 66 jaar en vier maanden, heeft bereikt;
 2. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer tevens opzeggen indien de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid aanvang heeft genomen nadat een verzoek om toestemming voor opzegging door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: ‘UWV’) of door de commissie is ontvangen. 

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst wel opzeggen indien de ziekte zich voordoet na het indienen van het verzoek tot ontslag bij het UWV.  De werkgever kan de arbeidsovereenkomst tevens opzeggen indien de ziekte al ten minste twee jaar, dan wel zes weken bij de werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, heeft geduurd. Dit laatste zorgt voor een redelijke grond voor opzegging, omdat er in dat geval sprake is van langdurige ziekte. Om te spreken van de redelijke grond voor opzegging moet het aannemelijk zijn dat de werknemer niet binnen 26 weken, dan wel 6 weken voor de werknemer met pensioengerechtigde leeftijd, zal herstellen en dat binnen die periode de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht. 

Uitzonderingen

Er gelden enkele uitzonderingen waardoor een werkgever een arbeidsovereenkomst met een werknemer, ondanks een opzegverbod, toch kan opzeggen. In de volgende situaties mag de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer toch opzeggen:

 • De werknemer gaat schriftelijk akkoord met de opzegging van de arbeidsovereenkomst;
 • De werknemer zit nog in de proeftijd;
 • De werknemer wordt op staande voet ontslagen;
 • De werkzaamheden van de onderneming eindigen volledig;
 • De werknemer bereikt de leeftijd van de Algemene Ouderdomswet, te weten 66 jaar en vier maanden.

In de volgende, reeds vermelde, gevallen mag een werkgever een arbeidsovereenkomst met een werknemer tijdens ziekte van de werknemer, en derhalve tijdens het opzegverbod bij ziekte, toch opzeggen:

 • De werknemer wordt ziek nadat het UWV de ontslagaanvraag van de werkgever heeft ontvangen;
 • De werknemer werkt niet mee aan zijn re-integratie en de werknemer heeft daar geen goede reden voor;
 • De werknemer is langer dan twee jaren ziek, dan wel zes weken voor de werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd, te weten 66 jaar en vier maanden, heeft bereikt. 

Schending van het opzegverbod bij ziekte

Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer toch opzegt ondanks het opzegverbod bij ziekte, kan de werknemer de kantonrechter verzoeken de opzegging van de arbeidsovereenkomst te vernietigen. Dit blijkt onder andere uit een uitspraak van Rechtbank Noord Nederland van 2 februari 2016. 

Hebt u verdere vragen met betrekking tot het opzegverbod bij ziekte? Neem dan contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of 038-2022738

Meer blogs over
juridisch