Waardebepaling bij ondernemingen

04 november 2019

Waardebepaling van een onderneming kan heel zinvol zijn, bijvoorbeeld om een verkoopprijs te berekenen. Hoe wordt een onderneming gewaardeerd en welke methoden zijn hiervoor?

Waardebepalingsmethoden vanuit de balans

Vanuit de balans, kan de boekwaarde van een onderneming gezet worden op het totale eigen vermogen (bezittingen minus voorzieningen en schulden).

Een waardebepaling vanuit de balans gaat voornamelijk uit van de intrinsieke waarde van een onderneming, voornamelijk op basis van actuele waarde. Er zal dus ten tijde van de waardering een herwaardering van alle activa en passiva plaatsvinden.

Waardebepalingsmethoden vanuit de resultatenrekening

Het kan voorkomen dat de boekwaarde van de onderneming geen goede of betrouwbare indicatie is. Er kan in dat geval gekozen worden voor een waardebepaling op basis van de resultatenrekening. Deze waarderingsmethoden kan worden onderverdeeld in twee kernmethoden, die op basis van de rentabiliteitswaarde en die van de discounted cash-flow. Over rentabiliteit hebben we in deze blog geschreven.

Discounted cash-flow houdt een verfijning van de rentabiliteitswaarde in, hierbij worden kasstromen (cashflow) voor een aantal jaar in de toekomst per individueel jaar geschat, inclusief de eventueel te verwachten investeringen. Deze kasstromen worden vervolgens ‘contant gemaakt’ om zo tot een waarde te komen. Deze methode geniet veelal de voorkeur omdat met de tijdsbepaling van de waardering er gemakkelijker tot bijvoorbeeld een verkoopprijs gekomen kan worden. Er wordt dus niet uitgegaan van de gemiddelde winst, maar van de – preciezere benadering van de – kasstromen.

Beurswaarde van een onderneming

Sommige ondernemingen zijn beursgenoteerd, voor deze ondernemingen is het relevant wat de beurswaarde is. Dit kan eenvoudigweg berekend worden aan de hand van het aantal geplaatste aandelen, vermenigvuldigd met de beurskoers.

Hebt u vragen over deze blog? Neem dan contact met ons op via 038-2022738 of info@juristenzwolle.nl. Dan bespreken wij uw mogelijkheden.

Meer blogs over
financieel