Waterschade in Limburg en schadevergoeding

23 juli 2021

Het zal niemand ontgaan zijn dat halverwege juli dit jaar heftige regenval voor grote problemen heeft gezorgd in Duitsland, België en Nederland. De overstromingen hebben in Duitsland en België zelfs levens geëist. Gelukkig is in Nederland niemand overleden ten gevolge van de wateroverlast, maar ook hier is de schade enorm.

Voornamelijk in Zuid-Limburg zagen veel mensen hun woning of bedrijf verwoest worden door het water. En dat terwijl met name ondernemers net weer moed kregen dat ze weer langzaam de gevolgen van de coronacrisis te boven konden komen. Allereerst wil de Jong juristen BV de mensen die lijden onder deze ramp een hart onder de riem steken. Daarnaast zal deze blog de verschillende mogelijkheden tot (gedeeltelijke) vergoeding van de geleden schade overzichtelijk uiteen zetten. Want soms is het antwoord op de vraag waar je als inwoner of ondernemer moet aankloppen voor hulp niet zo eenvoudig.

Informatie burgers

Het eerste aanspreekpunt voor burgers zijn de verzekeraars. De eerste geluiden vanuit verzekeraars zijn positief. Er lijkt een grote bereidheid te zijn om mensen te compenseren vanuit een gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Op de website van de verbond van verzekeraars is in deze overzichtelijke infographic te zien welke schade over het algemeen verzekerd is. Afhankelijk van uw verzekering kunnen er echter extra voorwaarden gelden.

Een belangrijke factor om rekening mee te houden is welke rivier in een specifiek geval voor schade heeft gezorgd. Schade veroorzaakt door primaire waterkeringen, zoals de Maas, zal vaak niet door de verzekering gedekt worden. Verzekeringen vrezen namelijk dat de schade dan zo hoog zal uitvallen, dat ze bij uitbetaling omvallen. Aan de andere kant wordt schade die veroorzaakt wordt door niet-primaire waterkeringen, zoals de Geul en Roer, vaak wel gedekt.

Verzekeraars hebben inmiddels ook aangegeven schade aan auto’s te vergoeden. Dit geldt voor zowel casco, als all-risk verzekerde voertuigen.

Doordat premier Rutte het gebied van de overstromingen heeft uitgeroepen tot rampgebied wordt sommige schade daarnaast vergoedt door de overheid.

Wanneer de ontstane schade is veroorzaakt door de Maas, dan kan via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen vaak een vergoeding van de overheid aangevraagd worden. Het gaat dan om schade die niet ‘redelijkerwijs verzekerbaar, verhaalbaar of vermijdbaar’ is. Het recht op vergoeding wordt waarschijnlijk per geval bekeken. Overigens kan alle schade maar één keer verhaald worden: voor dezelfde schade kunnen dus niet meerdere claims worden ingediend bij verschillende instanties

Informatie ondernemers

Een aantal verzekeraars heeft aangegeven ook voor zakelijke klanten bepaalde schade te willen vergoeden die normaal gesproken niet binnen de polis valt. Het gaat hier dan wel weer om schade veroorzaakt door niet-primaire waterkeringen.

Daarnaast bestaat ook voor ondernemers de mogelijkheid om bepaalde schade die niet door verzekeraars vergoed wordt door de overheid vergoedt te krijgen. Op de website van de Rijksoverheid is een (voorlopig) overzicht te vinden van de mogelijkheden.

Bovendien heeft premier Rutte aangegeven dat door de overstroming getroffen ondernemers ook aanspraak kunnen maken op de voor de corona crisis opgerichte steunfondsen. Het is dan belangrijk om alle schade zo zorgvuldig mogelijk te documenteren.

Wordt alle schade vergoed?

Hoewel in theorie dus alle schade vergoed zal worden, vanuit één van de bovenstaande opties, is het afwachten hoe dit in de praktijk gaat uitpakken. Verzekeraars hebben aangegeven ruimhartig om te zullen gaan met verschillende claims, de rest van de schade zou onder het fonds van de Overheid uitbetaald kunnen worden.

Op dit moment wordt vanuit de overheid gewerkt aan een besluit omtrent de tegemoetkoming. Het woord tegemoetkoming suggereert echter dat niet alle feitelijk geleden schade per definitie vergoed wordt. Het zou kunnen dat per claim(soort) een maximale vergoeding vastgesteld wordt.

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met het besluit van een verzekeraar kunt u in bezwaar gaan. U kunt dan een zogeheten ‘second opinion’ aanvragen. U krijgt dan een herbeoordeling. In het uiterste geval zou u, wanneer u er samen niet uitkomt, een klachtenprocedure kunnen starten bij het KiFiD (het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) of naar de civiele recht.

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de overheid omtrent de tegemoetkoming vanuit schadefonds, kunt u in beginsel in bezwaar volgens de procedure uit de Algemene Wet Bestuursrecht. Dit zal echter pas met zekerheid te zeggen zijn wanneer de ministeriële regeling in werking is getreden.

Termijnen

Dat de mogelijkheid bestaat om schade vergoed te krijgen vanuit verschillende instanties is natuurlijk fijn. Een belangrijke ‘maar’ betreft de termijn waarop deze vergoeding gerealiseerd kan worden. Op het moment dat dit een langdurig proces wordt, zullen met name ondernemers nog steeds in de problemen komen. Dus hoe zit dat precies met de termijnen waarop je, plat gezegd, het geld op je rekening kunt verwachten?

Helaas is er geen overkoepelende wetgeving die de termijnen omtrent de uitbetaling van verzekeringsgelden regelt. Wel is er de Gedragscode Claimbehandeling 2020. Hierin staat onder andere aangegeven dat een verzekerde na indiening van een claim (voor zover mogelijk) op de hoogte gehouden moet worden van de afhandeling en de verwachte duur daarvan. Harde termijnen kunnen niet worden gegeven en zijn afhankelijk van de complexiteit van het geval.
Ten aanzien van de tegemoetkoming uit het schadefonds, zullen de te hanteren termijnen waarschijnlijk in de ministeriële regeling gedefinieerd worden. Dat is dus nog even afwachten.

Hebt u verdere vragen met betrekking tot schadevergoeding naar aanleiding van de waterschade in Limburg?
Neem dan contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of 038-2022738 om uw mogelijkheden te bespreken.

Meer blogs over
juridisch