Wegrijden na een verkeersongeval of aanrijding

25 mei 2021

Zodra iemand wegrijdt bij een aanrijding of een plaats van een verkeersongeval, begaat hij dan een misdrijf? Zo ja, welke straffen staan hier dan op? Hoe zit het met schade? En hoe zit dit als hij zich na een aantal uur toch vrijwillig meldt bij de politie?

Artikel 7 Wegenverkeerswet 1994

De Wegenverkeerswet 1994 vormt de basis voor de regelgeving van het wegverkeer in Nederland en bevat onder meer strafbepalingen. Het verlaten van de plaats van ongeval is strafbaar gesteld in artikel 7 Wegenverkeerswet 1994. Het wetsartikel verbiedt feitelijk twee handelingen, namelijk:

Het is degene die bij een verkeersongeval betrokken is of door wiens gedraging een verkeersongeval is veroorzaakt verboden de plaats van het ongeval te verlaten indien:

  1. bij dat ongeval een ander is gedood dan wel letsel of schade aan een ander is toegebracht en de betrokkene hiervan op de hoogte is of redelijkerwijs moet vermoeden;
  2. daardoor een ander aan wie bij dat ongeval letsel is toegebracht in hulpeloze toestand wordt achtergelaten, waarvan de betrokkene op de hoogte is of redelijkerwijs moet vermoeden.

In beide gevallen is niet relevant of u wel of geen schuld hebt aan het ongeval. Een betrokkene dient te allen tijde na een ongeval ter plaatse te blijven, ongeacht waar de betrokkenheid uit voort komt. Het overtreden van artikel 7 Wegenverkeerswet 1994 wordt gezien als een misdrijf. 

Artikel 7 Wegenverkeerswet 1994 ziet enkel toe op het verlaten van de plaats van ongeval, het veroorzaken van een ongeval wordt afzonderlijk bestraft. Uit de jurisprudentie blijkt dat het artikel zich ertoe strekt te voorkomen dat voor een verkeersongeval aansprakelijke personen zich onttrekken aan de gevolgen van dat ongeval. Tevens is de bepaling er op gericht om te bevorderen dat de identiteit van de betrokkenen en de gegevens van het motorrijtuig gemakkelijker komen vast te staan zodat beter vastgesteld kan worden wie aansprakelijk is.

Als laatste is het van belang te benoemen dat het in artikel 7 Wegenverkeerswet 1994 niet alleen gaat om een ongeval waarbij een ander letsel is toegebracht, maar dat dit artikel ook van toepassing is zodra er sprake is van een aanrijding met (slechts) materiële schade. Zelfs het doorrijden na enkel een paaltje te hebben geraakt, is al strafbaar indien dit paaltje hierdoor beschadigd is geraakt. 

Ik ben getuige van een verkeersongeval, wat nu?

Uit de jurisprudentie blijkt dat doorrijden na een ongeval u zwaar wordt aangerekend door de rechtbank, indien u weet dat u een slachtoffer hebt gemaakt. Wanneer u per ongeluk bent doorgereden na een ongeval, omdat u bijvoorbeeld enorm geschrokken bent, wordt daar vanuit de wetgeving echter wel enigszins begrip voor getoond. Indien het verkeersongeval kort geleden heeft plaatsgevonden, is het verstandig om zo spoedig mogelijk terug te keren naar de plaats van het ongeval en u te melden bij de ter plaatse gekomen agenten of betrokkenen. De strafbaarheid van het doorrijden vervalt indien u zich binnen twaalf uur alsnog meldt bij de politie. Zo kunt u voorkomen dat u als verdachte wordt aangemerkt en u hiervoor wordt aangehouden. 

Zodra u iemand hebt zien wegrijden na een verkeersongeval, kunt u aangifte doen. Door middel van een aangifte vraagt u de politie een onderzoek op te starten. Wanneer u zich op de plaats van het ongeval bevindt, is het verstandig om direct contact op te nemen met de politie. Er zullen hierdoor direct agenten ter plaatse komen waardoor u verder geholpen kan worden. 

De strafbaarheid

Bij overtreding van artikel 7 Wegenverkeerswet 1994 kunnen verschillende straffen worden opgelegd. Hierbij kan gedacht worden aan een flinke geldboete, een taakstraf of een gevangenisstraf voor de duur van een aantal maanden. Bovendien kan het rijbewijs voor een langere tijd worden afgenomen. De straf is afhankelijk van de gehele situatie. 

Het Openbaar Ministerie kan behalve voor het doorrijden na een aanrijding, iemand ook vervolgen voor het veroorzaken van een verkeersongeval. Hiervoor dient de de schuld van de bestuurder vastgesteld te zijn. Bovendien zijn rijden onder invloed van alcohol of drugs of te hard rijden, strafverzwarend. De bewuste roekeloosheid levert meerdere ernstige verkeersovertredingen op.

Wetswijziging

Sinds 16 januari 2020 is het nieuwe artikel 5a van de Wegenverkeerswet 1994 in werking getreden. Het artikel is opgenomen ter verzwaring van de straffen voor het aantal ernstige verkeersdelicten. Hierbij gaat het om rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag zonder ernstige gevolgen en doorrijden na een ongeval. Bovendien heeft de politie meer opsporingsbevoegdheden gekregen in situaties waarin bestuurders zijn doorgereden na een ernstig verkeersongeval met letsel. Verder is er andere invulling gegeven aan het begrip ‘roekeloos’, om roekeloos gedrag forser te kunnen bestraffen. Het nieuwe artikel 5a Wegenverkeerswet 1994 bepaalt dat het een ieder verboden is zich opzettelijk zodanig in het verkeer te gedragen dat verkeersregels in ernstige mate worden geschonden waardoor daarvan levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel te duchten is.

Bent u getuige geweest van het doorrijden na een ongeval en hebt u vragen hierover? Of hebt u vragen met betrekking tot de Wegenverkeerswet 1994? Neem dan contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of 038-2022738