Wijziging van de omgangsregeling

11 mei 2021

Bij een echtscheiding worden er samen afspraken gemaakt over op welke momenten de kinderen bij welke ouder zijn. Ook kan het zijn dat deze afspraken door de rechter zijn vastgesteld. Echter, het kan gebeuren dat in de loop van de tijd de gemaakte afspraken niet meer goed werken. Wellicht kiezen ouders ervoor de gemaakte afspraken te wijzigen. Kan dat zomaar en hoe wijzig je de omgangsregeling eigenlijk?

De omgangsregeling

Ouders stellen tijdens de echtscheidingsprocedure een ouderschapsplan op. Het ouderschapsplan is op 1 maart 2009 in de wet geïntroduceerd. De verplichting voor ouders om een ouderschapsplan op te stellen vloeit voort uit artikel 1:247 lid 4 BW, waarin het recht van een kind op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders is neergelegd. In het ouderschapsplan is onder andere een omgangsregeling tussen ouders en kinderen opgenomen. 

Echter, de omstandigheden kunnen van tijd tot tijd veranderen waardoor de omgangsregeling gewijzigd dient te worden. Veel voorkomende redenen voor het aanpassen van de omgangsregeling zijn:

  • Het niet houden aan de afspraken
  • Een verhuizing
  • De omgangsregeling werkt niet voor de kinderen
  • De behoeften van de kinderen veranderen naarmate zij ouder worden

Het niet houden aan de afspraken

In de praktijk kan het een keer voorkomen dat een ouder een afspraak moet verschuiven. Het is hierbij zeer belangrijk dat dit altijd in goed overleg met de andere ouder gebeurt. Wel wordt het een ander verhaal zodra de omgangsregeling als middel wordt ingezet in de strijd tussen de ouders. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een ouder bewust de kinderen later dan afgesproken terugbrengt zonder de andere ouder hiervan op de hoogte te stellen. Of als een ouder de kinderen niet op de afgesproken dag komt ophalen. Dit kan frustraties en irritaties opleveren, maar vooral teleurgestelde kinderen. De afgesproken omgangsregeling zal in dit geval niet de nodige regelmaat en structuur bieden voor zowel ouders als kind(eren).

Een verhuizing

Indien er in het ouderschapsplan een co-ouderschap is opgenomen, is het belangrijk dat ouders bij elkaar in de buurt blijven wonen. Het uitgangspunt is ongeveer een maximale afstand van zeven kilometer hemelsbreed. Indien een ouder besluit te verhuizen, buiten een straal van zeven kilometer, kan het lastig worden om het co-ouderschap in stand te houden. Er dient overwogen te worden of het co-ouderschap wellicht beëindigd dient te worden. Er zal in dit geval een andere omgangsregeling moeten worden afgesproken. 

Ook als ouders een andere omgangsregeling hebben afgesproken, kan een verhuizing een behoorlijke impact hebben. Wanneer één van de ouders twee uur rijden verderop gaat wonen, kan het bijvoorbeeld lastig worden om het kind iedere maandagochtend naar school te brengen.

De omgangsregeling werkt niet voor de kinderen

Het kan voorkomen dat een bepaalde omgangsregeling gewoon niet werkt. Over het algemeen zijn kinderen heel flexibel, maar het kan gebeuren dat zij uit hun doen raken en het moeilijk vinden om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. In het geval van een co-ouderschap zullen de kinderen evenveel bij vader als bij moeder zijn. Dat kan heel prettig voor ze zijn, maar daartegenover kan deze regeling ook voor onrust zorgen. De kinderen hebben ineens twee huizen waardoor zij telkens opnieuw moeten wennen aan een nieuwe omgeving. Co-ouderschap is daarom niet altijd geschikt.

De behoeften van de kinderen veranderen naarmate zij ouder worden

Naarmate kinderen ouder worden, zullen zij ook andere behoeften gaan ontwikkelen. Vaak worden zij zelfstandiger en mobieler. Het kan voorkomen dat het kind aangeeft meer of juist minder tijd te willen doorbrengen met de andere ouder. 

Maar, nu rijst ons de vraag: Hoe kan een omgangsregeling gewijzigd worden?

Het wijzigen van de omgangsregeling 

Een eenmaal vastgelegde omgangsregeling kan alleen gewijzigd worden met instemming van beide ouders of door een uitspraak van de rechter. Een wijzigingsverzoek moet door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend.

In het ouderschapsplan

Een ouderschapsplan, waar de omgangsregeling in is vastgelegd, is bedoeld als een plan dat je kunt aanpassen. In goed overleg kunnen ouders afspraken verschuiven of enigszins aanpassen. 

Het zou natuurlijk goed zijn als ouders het samen eens worden over de omgangsregeling. Dit kan samen, maar ook met behulp van een mediator. Deze probeert beider wensen en behoeften zoveel mogelijk in een nieuw plan te verwerken. Het is dan ook aan te raden de aanpassingen opnieuw op te schrijven in het ouderschapsplan, zodat hier geen onduidelijkheid over kan ontstaan.

Door een uitspraak van de rechter

Het kan voorkomen dat ouders er niet samen uitkomen. In dat geval kunnen ouders een omgangsregeling door de rechtbank laten wijzigen. Tevens kan er ook een eenzijdig verzoek worden ingediend. Beide kunnen enkel met behulp van een advocaat. Overigens kan niet alleen een ouder een verzoek indienen, maar bijvoorbeeld ook een nieuwe partner (stiefouder). Voorwaarde hiervoor is wel dat diegene in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat. Ook een kind van 12 jaar of ouder kan een verzoek indienen, al is een kind formeel geen procespartij. Tevens is in de wet bepaald dat een omgangsregeling kan worden gewijzigd als na verloop van tijd de omstandigheden zijn veranderd of als de rechtbank bij de beslissing is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens. 

Hebt u een vraag met betrekking tot het wijzigen van een omgangsregeling of over het gehele ouderschapsplan? Neem dan contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of 038-2022738 om uw mogelijkheden te bespreken.