Aangehouden door de politie. Wat nu?

08 oktober 2019

Stel, u wordt aangehouden en naar het politiebureau gebracht. U wordt dan, hoogstwaarschijnlijk, verdacht van het plegen van een strafbaar feit. Een belangrijke vraag is hoe lang de politie u – voor onder meer verhoor – mag vasthouden. Het is namelijk niet zo dat de politie u onbeperkt mag vasthouden zonder dat een rechter naar de zaak heeft gekeken. In het onderstaande stuk ga ik in op de vraag hoe lang het voorarrest maximaal kan duren. Overigens is het altijd verstandig om een goede strafrechtadvocaat in de hand te nemen, deze kan u namelijk helpen en eventuele vervolgstappen met u doornemen.

Wat is het voorarrest? Het voorarrest is de fase waarin u wel vast zit, wegens verdenking van een strafbaar feit, maar er nog geen berechting heeft plaatsgevonden. Aldus bent u in afwachting van een rechterlijke beoordeling ten aanzien van uw verdenking. Het voorarrest bestaat uit verschillende fases, waaronder de inverzekeringstelling. De verschillende fases zullen nu uiteen worden gezet.

Aanhouding voor verhoor 

Aanhouding (voor verhoor) gebeurt door de politie. De aanhouding mag slechts plaatsvinden als er sprake is van een verdenking. Artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering (verder: Sv) geeft aan wat een verdenking inhoudt: een redelijk vermoeden van schuld. Om aangehouden te worden hoeft de politie dus niet zeker te weten dat u het strafbare feit heeft gepleegd, maar uit feiten en/of omstandigheden moet volgen dat die kans vrij groot is. De ophouding voor verhoor mag maximaal 9 uur duren. Let op: dit termijn was voorheen 6 uur. Overigens telt de tijd tussen 00:00 en 09:00 niet mee in deze termijn. Indien u om exact 00:00 uur wordt aangehouden kan deze fase dus maximaal 18 uur bedragen.

Inverzekeringstelling

Het kan zijn dat het Openbaar Ministerie c.q. de politie u langer wil vasthouden, bijvoorbeeld om extra onderzoek te doen. De voorwaarden hiervoor vinden we in artikel 57 eerste lid Sv. De officier van justitie heeft de bevoegdheid om te bepalen dat u in verzekering dient te worden gesteld. In feite neemt de zogenaamde hulpofficier altijd deze beslissing. Hij of zij kijkt hierbij of er voldaan is aan de volgende voorwaarden: langer vasthouden is in het belang van het onderzoek en op grond van de wet in voorlopige hechtenis mogelijk bij het feit waarvan u wordt verdacht. Overigens moet de (hulp)officier u ook verhoord hebben. De periode van inverzekeringstelling duurt maximaal 6 dagen, omdat de periode van 3 dagen eenmaal met 3 dagen mag worden verlengd.

Bewaring

Bewaring betreft (mogelijk) de periode na de inverzekeringstelling en vindt plaats op het politiebureau of in een huis van bewaring. Bewaring kan niet door de officier zelf worden bevolen. Hij of zij moet hiervoor een verzoek bij de rechter-commissaris indienen. De rechter-commissaris beoordeelt of een bewaring op zijn plaats is en toetst daarvoor aan artikel 67 Sv. In de eerste plaats moet het weer gaan om een strafbaar feit waar voorlopige hechtenis bij is toegestaan. Dit staat omschreven in artikel 67 eerste lid BW. Verder moeten er ernstige bezwaren zijn, hetgeen betekent dat een redelijk vermoeden niet meer voldoende is om u vast te houden. Overigens hoeven er geen ernstige bezwaren te zijn als u wordt verdacht van een terroristisch misdrijf. Tot slot moet er een grond zijn om bewaring te bevelen. Zo’n grond is er bijvoorbeeld als er een kans is dat u vlucht als u niet wordt vastgehouden. Als de bewaring wordt bevolen, kent deze een maximale duur van 14 dagen.

Gevangenhouding

Indien de gronden voor een bewaring na verloop van de 14 dagen nog steeds aanwezig zijn, verzoekt de officier de rechtbank om over te gaan tot gevangenhouding. De rechtbank neemt hierover aldus een besluit. De gevangenhouding kan in totaal maximaal 90 dagen betreffen.

Conclusie

De maximale duur van het voorarrest betreft op grond van het bovenstaande 110 dagen en 18 uur. Als u later wel wordt veroordeeld, wordt de periode van het voorarrest overigens van de opgelegde straf afgehaald. Binnen deze periode moet uw zaak aan een rechter (inhoudelijk) worden voorgelegd. Zoals reeds vermeld is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een persoon met juridische kennis, zodat u niet ten onrechte voor een langere periode wordt vastgehouden.

Hebt u vragen over het kiezen van een goede strafrechtadvocaat of wilt u uw situatie bespreken? Neem dan contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of 038-2022738 om uw mogelijkheden te bespreken.

Meer blogs over
juridisch