Burenruzies

24 maart 2021

Een burenruzie, helaas komt het nog regelmatig voor. Er kan hierbij gedacht worden aan onder andere onenigheden over het neerzetten van een schutting of het plaatsen van een oprit. Bovendien kunnen er geschillen ontstaan over de erfgrens tussen twee tuinen. Wat zijn de verplichtingen van de woningcorporatie bij een burenruzie? Speelt de gemeente wellicht een rol? Welke maatregelen dienen te worden genomen? En wat zijn de oplossingen?

Het Burenrecht

Het Burenrecht gaat over de bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven, ook wel de buren. Het Burenrecht laat burgers vrij zelf afspraken te maken en de wettelijke regels, naar eigen goedvinden en tot op zekere hoogte, aan te passen. Zo kunnen er door buren gezamenlijk afspraken worden gemaakt over een eventuele (erf)dienstbaarheid. Hier volgt een voorbeeld:

Buurman A wil graag een uitbouw plaatsen. Deze uitbouw zal gedeeltelijk op de grond van buurman B komen te staan, wat betekent dat deze over de erfgrens zal gaan. Buurman B geeft hier toestemming voor. Buurman A en B laten de afspraak vastleggen bij een notaris door middel van de vestiging van een erfdienstbaarheid. De notaris maakt hiervan een notariële akte op, zodat de eventuele volgende eigenaren van het huis ook gebonden zijn aan deze toestemming. 

Toch gaat het in de praktijk regelmatig niet zo gemakkelijk als in het bovenstaande voorbeeld. Indien er een geschil tussen u en uw buren dreigt te ontstaan, is het verstandig om eerst met elkaar in gesprek te gaan en daarbij eventueel een buurtbemiddelaar in te schakelen. Indien u zich genoodzaakt voelt om naar de rechter te stappen, zal ook hij het altijd eerst langs deze weg proberen. De uitspraak van een rechter kan wettelijk gezien wel voor meer duidelijkheid zorgen, maar er zal hierdoor wel een grotere kans zijn op verstoring tussen de onderlinge relatie tussen u en uw buren. Vaak is het zo dat een gesprek al veel kan ophelderen, tevens leert de ervaring dat buren een blijvende oplossing willen voor hun onderlinge problemen, zodat zij weer gewoon en prettig naast elkaar kunnen wonen. 

De woningcorporatie

In de Woningwet 2015 zijn alle regels opgenomen met betrekking tot de rechten en plichten van woningcorporaties. De belangrijkste taak van woningcorporaties is het zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens. Bovendien dient de woningcorporatie zorg te dragen voor het rustig woongenot van de huurder. Rustig woongenot houdt in dat de huurder zijn woning behoorlijk kan bewonen. Hieronder valt ook de situatie dat een omwonende ernstige overlast bezorgt aan de huurder, aldus een burenruzie. 

Regelmatig speelt er bij burenruzies onduidelijkheid over wie exact ‘de veroorzaker’ is, waardoor het voor de verhuurder erg gecompliceerd wordt welke huurder aangesproken dient te worden. Desondanks rust er op de verhuurder de zogenoemde ‘inspanningsplicht’ welke hem verplicht passende maatregelen te treffen. Er kan hierbij gedacht worden aan het instellen van een onderzoek, het spreken met omwonenden en het voeren van bemiddelingsgesprekken met de betreffende huurders.

Bij geschillen tussen buren is het van belang erachter te komen waar het geschil exact over gaat en op wie het betrekking heeft. Bovendien dient uitgezocht te worden wie de wederpartij is. Bij een geschil met de buren betekent het niet per definitie dat uw buren de wederpartij zijn. Indien een huis gehuurd wordt bij een woningcorporatie, kan dit betekenen dat u zich dient te wenden tot de verhuurder. In feite dient de verhuurder dan als ‘de wederpartij’ aangemerkt te worden. Bij bijvoorbeeld geschillen met betrekking tot de erfgrens, dient u zich te wenden tot de woningcorporatie indien de aangelegen woning onder diens beheer staat. In dat geval zal u uw klacht dus moeten indienen bij de woningcorporatie. Indien het een persoonlijk geschil betreft met een medehuurder, kunt u bij de huurder zelf aankloppen.  

De gemeente

Een gemeente kan daarentegen ook de eigenaar zijn van een stuk grond naast uw woning. Hierbij kunnen er andere regels gelden, omdat elke gemeente hier zijn eigen regelgeving voor heeft. Deze regels zijn te vinden op de website van uw gemeente. Het is dus zeer belangrijk dat u eerst goed nagaat met wie u precies te maken hebt zodat duidelijk is tot wie u zich dient te wenden.

De basisregels voor het Burenrecht zijn door de wetgever vastgelegd in Titel 4 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. Hierbij kan gedacht worden aan regels met betrekking tot de erfgrens, over de hoogte van een schutting en afscheidingen en ook de onrechtmatige hinder. Gemeenten kunnen echter van deze regels afwijken door middel van een Algemene Plaatselijke Verordening (ook wel: APV). In een APV staan verschillende regels over de openbare orde en veiligheid, regels voor de detailhandel, maar ook de gemeentelijke regels.

Hebt u een geschil met uw buren, de woningcorporatie of de gemeente? Of hebt u overige vragen hierover? Neem dan contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of 038-2022738 om uw mogelijkheden te bespreken.

Meer blogs over
juridisch