Het kort geding, voorlopige vordering of snelle rechtszaak?

29 oktober 2019

Rechtszaken hebben de reputatie dat ze lang duren en veel geld kosten. Een rechtszaak wordt vaak niet gestart juist omdat het zo tijdrovend is. Voor veel mensen schrikt het ook af dat rechtszaken maanden zo niet jaren kunnen voortduren.

Om tegemoet te komen aan het gegeven dat sommige zaken niet lang op zich kunnen laten wachten, waarbij partijen veelal een spoedeisend belang hebben, heeft de wetgever het kort geding bedacht.

Functie van het kort geding

Het kort geding dient om de lange duur van de reguliere procedure te voorkomen en een geschil met spoedeisend belang snel te behandelen. Het kort geding is zowel bedoeld voor een snelle vordering, zoals een verbod tot staking van werknemers, een ontruiming van een pand, of een machtiging tot verkoop van een goed, alsook voor een zogeheten provisionele vordering.

De provisionele vordering in kort geding is bedoeld voor de situatie wanneer er al een bodemprocedure aanhangig is en de eiser daarvan een spoedeisend belang heeft bij hetgeen hij vordert. Middels een kort geding wordt een voorlopige voorziening verzocht aan de voorzieningenrechter. Te denken valt aan het alvast te gelde maken van goederen welke de eiser onder zich heeft. Ook de gedaagde kan bij de voorzieningenrechter terecht, bijvoorbeeld om reeds gelegd beslag op te laten heffen.

Vereisten

Het kort geding heeft een beperkt aantal vereisten, welke wel vrij hard gelden. In één zin zijn deze vereisten als volgt weer te geven: ‘In alle spoedeisende zaken, waarin gelet op de belangen van partijen een onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt vereist, is de kortgedingrechter bevoegd deze te geven.’

Het spoedeisende belang is waarschijnlijk de belangrijkste vereiste van het kort geding. Als een zaak onvoldoende spoedeisend belang heeft, zal de kortgedingrechter zich onbevoegd moeten verklaren kennis te nemen van het geding. Deze vereiste is geregeld in art. 254 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv). Er moet een grond zijn voor rechterlijk ingrijpen, waarbij de beslissing in een gewone procedure niet kan worden afgewacht. De bevoegdheid van de kortgedingrechter is afhankelijk van het voldoen aan het vereiste van het spoedeisende belang.

Een ander vereiste is dat er een voorziening bij voorraad wordt geëist, een zogeheten ordemaatregel, waarmee vooruit wordt gelopen op een eventuele bodemprocedure. Waar het spoedeisende belang een externe factor is van de vereisten, is de voorziening bij voorraad een interne factor van de vereisten, die de aard van de gevraagde beslissing treft.

Afwijking van de reguliere procesvorm

Het kort geding wordt op een afzonderlijke terechtzitting behandeld, waarbij de eiser de gedaagde pas kan oproepen, nadat de kortgedingrechter op verzoek van de eiser de dag en het uur heeft bepaald waarop de zaak zal dienen. Ook moet bij dat verzoek een conceptdagvaarding zijn gevoegd alsmede een opgave van de naar verwachting met behandeling gemoeide tijd en van de tijdstippen waarop partijen verhinderd zijn (art. 254 lid 2 Rv).

De gedaagde wordt opgeroepen te verschijnen middels een dagvaarding, aan deze dagvaarding zijn alle gebruikelijke vereisten gesteld, ook wordt er in het bijzonder vereist dat de eiser vermeldt welk spoedeisend belang er is in de zaak.

De procedure in kort geding kent een verplichte procesvertegenwoordiging voor de eiser, waardoor iemand slechts bij advocaat een kort geding kan starten.

Hoger beroep en andere rechtsmiddelen

Tegen het vonnis in kort geding kan binnen vier weken hoger beroep worden ingesteld ex art. 339 lid 2 Rv, tegen het in appel (hoger beroep) gewezen arrest kan binnen acht weken cassatieberoep worden ingesteld ex art. 402 lid 2 Rv. Als de gedaagde in eerste aanleg niet is verschenen, wordt er in de regel verstek verleend. Tegen dat vonnis staat verzet open, welke eveneens voor de kortgedingrechter moet worden gebracht ex art. 259 Rv.

Alle hierboven genoemde rechtsmiddelen hebben GEEN opschortende werking, waardoor het vonnis of arrest veelal reeds uitgevoerd wordt, zelfs hangende ingestelde rechtsmiddelen.

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op via 038-2022738 of info@juristenzwolle.nl. Dan bespreken wij uw mogelijkheden.

Meer blogs over
juridisch