Immateriële schadevergoeding

15 januari 2021

Immateriële schade kan omschreven worden als schade door verdriet (smart), de pijn, het verlies aan levensvreugde of geestelijk gemis bij een ongeval. Bij deze schade heeft het slachtoffer recht op schadevergoeding, wat ook wel ‘smartengeld’ wordt genoemd. Als slachtoffer van een ongeval kan angst of het gevoel van onveiligheid een grote rol spelen. Of het slachtoffer is door het letsel zo gehandicapt of verminkt dat hij of zij daar geestelijk veel moeite mee heeft. 

Wat is het doel van een schadevergoeding?

Een schadevergoeding is bedoeld ter compensatie van het leed door lichamelijk pijn, het geestelijk leed en de gederfde levensvreugde die een slachtoffer lijdt als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval, een medische fout of een beroepsziekte. De hoogte van het smartengeld wordt bepaald door eerst te kijken naar verschillende elementen, zoals de aard van de aansprakelijkheid, de aard en ernst van het letsel. Maar ook naar de huidige en toekomstige klachten en beperkingen en de medische behandelingen. 

Het doel van een schadeclaim voor een schadevergoeding is zorgen dat een slachtoffer weer hetzelfde kan functioneren als voor het ongeval. Maar bij immateriële schade, ook wel emotionele schade, is dat niet in geld uit te drukken.

Wanneer komt u in aanmerking voor de vergoeding?

Voldoende is dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen het gevaarzettend handelen enerzijds en het geestelijk letsel dat een derde door de confrontatie met de gevolgen van dit handelen oploopt anderzijds. Nadat de gebeurtenis die tot de dood of verwonding van een ander heeft geleid heeft plaatsgevonden kan deze confrontatie ook plaatsvinden. De aard van deze schade brengt mee dat deze schade in het algemeen slechts voor vergoeding in aanmerking komt:

‘indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast’ Art. 6:106 lid 1 sub b BW

Shockschade en affectieschade, wat is het verschil?

Er bestaat een verschil tussen de begrippen shockschade en affectieschade. Immateriële schade door confrontatie met een gebeurtenis (traumatisch) of de directe gevolgen ervan wordt gezien als shockschade. Shockschade is psychische schade als gevolg van een traumatische gebeurtenis van een naaste, zoals bij het bekende Taxibus-arrest ECLI:NL:HR:2002:AD5356, waarin de moeder van het vijfjarige slachtoffer door directe confrontatie met letsel een hevige emotionele shock krijgt. Deze schade kan soms enige tijd na de gebeurtenis ontstaan door, bijvoorbeeld een achteraf geplaatste identificatie van een overleden slachtoffer.

Immateriële schade uitsluitend als gevolg van het overlijden of gewond raken (verdriet) van een persoon wordt dan gezien als affectieschade. Voor naasten van het slachtoffer, zoals dierbaren wie een rol speelden in het leven van het slachtoffer of die verdriet hebben, is er een vergoeding van affectieschade in de vorm van smartengeld. De naasten kunnen schadevergoeding krijgen als het slachtoffer blijvend en ernstig letsel heeft of is overleden, wat door iemand anders is veroorzaakt en daardoor diegene daar dan ook aansprakelijk voor is. De persoon die aansprakelijk is voor het ongeval, betaalt de vergoeding, tenzij hij is verzekerd voor de veroorzaakte schade, dan betaalt de verzekeraar de vergoeding. De hoogte van deze vergoeding ligt tussen de €12.500 en €20.000. Het kan zijn dat de vergoeding lager uitvalt als er sprake is van eigen schuld van het slachtoffer.

Hebt u schade geleden en wilt u een schadevergoeding? Neem contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of 038-2022738 voor de mogelijkheden.

Meer blogs over
juridisch