Non-conformiteit in het consumentenrecht

01 februari 2021

Elke dag worden er duizenden overeenkomsten gesloten, waaronder de koopovereenkomst. Vaak worden deze overeenkomsten afgesloten zonder dat men er bij nadenkt. Het afrekenen bij de supermarkt en het kopen van een computer; het valt allemaal onder het sluiten van een koopovereenkomst. Bij het afsluiten van een koopovereenkomst is het u vast wel eens overkomen: u hebt iets gekocht, maar het blijkt dat het product niet voldoet aan de overeenkomst of dat het product (al snel) kapot gaat. Het is belangrijk om in die gevallen te weten wat uw rechten zijn.

Non-conformiteit

Wanneer u een product hebt gekocht en dit niet voldoet aan de overeenkomst, wordt dit in juridische termen ook wel non-conform genoemd. In het Burgerlijk Wetboek staat dat een zaak (het product) aan de overeenkomst moet voldoen die tussen de koper en de verkoper is gesloten. Maar geldt dit artikel alleen voor consumenten, of ook voor ondernemers?

Twee soorten van koop

In de juridische wereld wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten van koop. Namelijk de consumentenkoop en een koopovereenkomst die tussen twee bedrijven wordt gesloten. Het verschil tussen deze twee soorten van koop is belangrijk omdat de consument via de consumentenkoop extra bescherming heeft op grond van de wet.

Consumentenkoop

Veel wettelijke bepalingen die gaan over de koopovereenkomst, zijn van toepassing op de consumentenkoop. De definitie van consumentenkoop is in het Burgerlijk Wetboek geregeld. In artikel 5 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek staat: ‘In deze titel wordt verstaan onder consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak die wordt gesloten door een verkoper die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een koper, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.’

De wet stelt aan consumentenkoop dus een aantal voorwaarden:

  • het moet gaan om de koop van een roerende zaak;
  • die wordt gesloten door een verkoper die handelt vanuit zijn beroep of bedrijf;
  • en een koper die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 

Ondernemers kunnen dus in beginsel geen beroep doen op de bepalingen met betrekking tot de consumentenkoop.

Staan ondernemers machteloos?

Maar wat als een ondernemer een product ontvangt die niet voldoet aan de overeenkomst? Staan zij dan machteloos? Het antwoord hierop is nee. Gelukkig biedt het Burgerlijk Wetboek ook buiten de bepalingen van de koopovereenkomst nog mogelijkheden om er zeker van te zijn dat men alsnog een product krijgt dat goed functioneert.

Ten eerste kan men eisen dat de verkoper de overeenkomst nakomt. Dit houdt in dat men eist dat de verkoper alsnog een goed werkend product gaat leveren. Daarnaast bepaalt het Burgerlijk Wetboek dat als er schade is door de tekortkoming van de verkoper, hij deze moet vergoeden. Op deze regel is wel een uitzondering, namelijk wanneer de tekortkoming niet aan de verkoper toegerekend kan worden.

Het kan voorkomen dat de verkoper weigert op een correcte manier tot nakoming over te gaan. Het kan ook zo zijn dat het voor de verkoper onmogelijk is om de overeenkomst alsnog na te komen. In dat geval kan er worden overgegaan tot ontbinding van de overeenkomst. Als nakoming nog wel mogelijk is, alvorens tot ontbinding over te gaan, moet de verkoper nog wel een redelijk termijn gegund worden om alsnog de overeenkomst op een nette manier af te handelen.

Conclusie

Kort samengevat bevat het Burgerlijk Wetboek dus een aantal bepalingen die specifiek gelden voor consumenten. Het is echter niet zo dat ondernemers machteloos staan wanneer zij een product ontvangen die niet voldoet aan de overeenkomst. De wet biedt zowel consumenten als ondernemers de mogelijkheid om stappen te ondernemen tegen een verkoper die niet op een juiste manier levert.

Hebt u vragen over een koopovereenkomst of hebt u (als ondernemer) een gebrekkig product ontvangen? Neem dan contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of 038-2022738 om uw mogelijkheden te bespreken.

Meer blogs over
juridisch