Overeenkomst aanneming van werk

22 november 2021

Veel mensen sluiten wel eens een overeenkomst van aanneming van werk. Wanneer u bijvoorbeeld uw huis wil laten verbouwen door een aannemer sluit u met hem een aannemingsovereenkomst. Maar wat houdt een overeenkomst van aanneming van werk precies in? 

De beschrijving van art. 7:750 lid 1 BW hierover luidt: ‘’Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijk aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs’’. Een voorbeeld van een een aannemingsovereenkomst is een overeenkomst die u met een aannemer sluit voor de bouw van een garage aan uw huis.

Overeenkomst tussen aannemer en opdrachtgever
De partijen bij een overeenkomst van aanneming van werk zijn de aannemer en opdrachtgever. De opdrachtgever geeft bij deze overeenkomst de aannemer de opdracht om een werk van stoffelijk aard tot stand te brengen. De aannemer wordt hierbij door de opdrachtgever betaald voor zijn diensten, maar is tegelijkertijd niet werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat tussen de aannemer en opdrachtgever geen gezagsverhouding bestaat. Het hoeft niet altijd zo te zijn dat de aannemer zelf de afgesproken werkzaamheden uitvoert. Deze werkzaamheden kan hij namelijk onder zijn leiding laten uitvoeren door anderen, of zelfs de complete leiding aan anderen over laten. De aannemer blijft dan wel te allen tijde aansprakelijk voor een deugdelijke nakoming van de overeenkomst.

Werk van stoffelijk aard

Bij een overeenkomst van aanneming van werk wordt een werk van stoffelijk aard tot stand gebracht, waarmee de overeenkomst van aanneming van werk zich onderscheidt van een overeenkomst van opdracht. Bij een overeenkomst van opdracht wordt namelijk geen werk van stoffelijk aard tot stand gebracht. Onder werk van stoffelijk aard vallen bijvoorbeeld bouwwerken of herstelwerkzaakheden. In de aannemingsovereenkomst dient expliciet te worden opgenomen wat voor werk van stoffelijk aard tot stand wordt gebracht.

Prijzen

Partijen dienen bij het bepalen van de prijs rekening te houden met de door de aannemer ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewoonlijk bedongen prijzen en met de door hem ter zake van de vermoedelijke prijs gewekte verwachtingen. Echter, partijen spreken bij het sluiten van een overeenkomst van aanneming van werk niet altijd een prijs af, of bepalen slechts een richtprijs. De opdrachtgever dient dan een redelijke prijs te betalen voor de werkzaamheden van de aannemer. Wanneer beide partijen slechts een richtprijs afgesproken hebben, mag het uiteindelijk te betalen bedrag voor de werkzaamheden niet meer dan 10% afwijken van de richtprijs, tenzij de aannemer de opdrachtgever tijdig waarschuwt voor een waarschijnlijke overschrijding van dit percentage, om hem de gelegenheid te geven het werk alsnog te beperken of te vereenvoudigen. De aannemer dient dan binnen de grenzen van het redelijke mee te werken van zulke beperkingen of vereenvoudigingen. 

Wanneer de aannemer en opdrachtgever een prijs afspreken, betekent dit niet dat deze prijs vast staat. Soms vinden kostenverhogende omstandigheden plaats waar van te voren geen rekening mee gehouden is. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan bepaalde grondstoffen die door omstandigheden na het sluiten van een aannemingsovereenkomst veel duurder zijn geworden. De rechter kan op vordering van de aannemer de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk aanpassen wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, mits de aannemer ten tijde van het bepalen van de prijs geen rekening met deze omstandigheden hoefde te houden. Wanneer de kostenverhoging het gevolg is van de door de opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens die voor de prijsbepaling van belang zijn, kan de aannemer de prijs zonder tussenkomst van de rechter aanpassen. Dit is alleen mogelijk indien de aannemer ten tijde van de prijsbepaling niet bekend hoefde te zijn met de onjuiste gegevens. De aannemer dient de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te waarschuwen voor de noodzaak van een prijsverhoging wanneer een kostenverhogende omstandigheid plaatsvindt. 

Oplevering

Voor oplevering is vereist dat het werk, in overeenkomst met de strekking en inhoud van de overeenkomst, ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever. De opdrachtgever dient het werkt daarnaast te aanvaarden. Hiervoor dient de opdrachtgever uit te spreken dat het werk wordt aanvaard. Wanneer het werk aanvaard wordt, wordt het beschouwd als opgeleverd. De aannemer dient het gemaakte werk uiteindelijk op te leveren aan de opdrachtgever. Wanneer de aannemer aangeeft dat het werk klaar is om opgeleverd te worden en opdrachtgever het werk niet binnen een redelijk termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt, dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt de opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever en is de opdrachtgever, ongeacht of het werk teniet of achteruit gaat door een oorzaak die niet aan de aannemer toegerekend kan worden, de afgesproken prijs verschuldigd aan de aannemer. De aannemer kan  in sommige gevallen op het gemaakte werk het retentierecht uitoefenen zolang de aannemer de zaak nog onder zich heeft en de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen jegens de aannemer. 

Gebreken
Soms ontstaan tijdens of na de oplevering van een werk gebreken. Bij het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst van aanneming van werk is de aannemer verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van de opdrachtgever, daaronder begrepen de grond waarop de opdrachtgever een werk laat uitvoeren, alsmede fouten of gebreken in de door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken en uitvoeringsvoorschriften. De aannemer is niet aansprakelijk voor gebreken die de opdrachtgever ten tijde van de oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. De aannemer is wel aansprakelijk ingeval sprake is van voor hem bekende verborgen verbreken die hij heeft verzwegen. Deze aansprakelijkheid kan niet beperkt of uitgesloten worden. 

Geschillen

In sommige gevallen kunnen tijdens de uitvoering van een overeenkomst van aanneming van werk geschillen ontstaan tussen de opdrachtgever en aannemer. Deze geschillen kunnen bijvoorbeeld gaan over gebreken of kostenverhogende omstandigheden. Afhankelijk van de aard en vordering kunnen deze geschillen worden voorgelegd aan de kanton- of civiele rechter. Een overeenkomst van aanneming van werk heeft vaak betrekking op het maken van bouwwerken. Eventuele bouwgeschillen kunnen, mits beide partijen dit met elkaar zijn overeengekomen, worden voorgelegd bij De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen. 

Hebt u verdere vragen over de overeenkomst van aanneming van werk? Neem dan contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of via 038-2022738.

Meer blogs over
juridisch