Traject aanvraag Wmo-voorziening

15 november 2021

Stel, u bent zwaar overbelast wegens vele lichamelijke klachten waar mobiliteitsproblemen door ontstaan. Bovendien kunt u niet meer zelfstandig deelnemen aan de maatschappij en kunt u wegens gebrek aan ondersteuning niet zelfstandig thuis wonen. Vaste huishoudelijke taken worden om die reden bemoeilijkt. Een handicap of een beperking kunnen dit in de weg staan. Uw zelfstandigheid neemt af, aangezien u uw taken niet meer zelf kunt uitvoeren. De Wmo biedt u ondersteuning om nog goed te kunnen participeren in de samenleving. In een van onze voorgaande blogs vindt u de Wmo-rechten. Daar wordt u exact ingelicht over het begrip Wmo, wanneer u daar recht op heeft en welke ondersteuningen aan bod komen. In deze blog vertellen wij u hoe het proces in werking gaat om een Wmo voorziening aan te vragen.

Wie voert de Wmo uit?
De gemeente houdt zich bezig met de uitvoering van de Wmo. Het uitvoeringsbeleid verschilt per gemeente. Enkele gemeenten kiezen voor een speciaal Wmo-loket. De burgers kunnen zich hier melden om ondersteuning te krijgen vanuit de Wmo. Dewijl de andere gemeenten kunnen kiezen voor sociale wijkteams waar burgers terecht kunnen met een hulpvraag. Ook binnen de sociale wijkteams treden verschillen op. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om zelf een besluit te nemen hoe ze de hulp vanuit de Wmo aan hun inwoners voorzien, derhalve kan het takenpakket van wijkteams per gemeente afwijken. De belangrijkste hoofdzaken die voor enkele gemeenten gelden, zijn:

 • Opvoedvaardigheden van de ouders hervormen. Denk aan de ouder-kind interactie van de ouder specifiek gericht op het opvoeden van het kind en het functioneren van het gezin. De interactie tussen de gezinsleden: kind-, ouder-ouder- en broer-zusrelatie; 
 • De associatie met andere partners in de wijk. De vragen van inwoners kunt u samen met hen oplossen. Samenwerkingspartners kunnen zijn: professionals, specialisten, mantelzorgers, vrijwilligers en bewonersnetwerken;
 • Het voorkomen van opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen. De Jeugdwet is hierop gericht. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp;
 • Bevorderen van de veiligheid van de jongeren;
 • Toeleiding tot gespecialiseerde hulp. Of het wijkteam een rol speelt bij het uitvoeren van gespecialiseerde hulp, verschilt per gemeente. Indien er sprake is van gespecialiseerde hulp kunt u denken aan de juiste en passende hulp die schikt bij het kind of gezin;
 • Organiseren en uitvoeren van familiegroepsplannen. Ter opstelling van dit plan kunnen de betrokkenen van het gezin meedenken en helpen aan een oplossing voor de problemen die zijn opgesteld in dit plan;
 • Integrale jeugdhulp. Dit dient complexe problemen van jongeren tegen te gaan;
 • Versterking van opvoed- en opgroeiomgeving;
 • Tijdig constateren en snel ingrijpen bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen;
 • Inschakelen, herstellen en versterken van de eigen kracht van kinderen, jongeren, opvoeders/ouders en hun sociale omgeving.

De namen van Wmo-loketten en wijkteams verschillen per gemeente. U kunt bij uw gemeente navragen waar u moet zijn. Op de website Regelhulp vindt u meer informatie omtrent het Wmo- loket en sociale wijkteams.

Van melding tot beschikking
‘Zorgwijzer’ heeft een stappenplan tot stand gebracht. In het stappenplan worden de volgende stappen voor de aanvraag van een Wmo-voorziening beschreven:

 1. Een melding maken bij een Wmo-loket van uw eigen gemeente omtrent een aanvraag voor hulp en ondersteuning. De aanvraag kunt u online doen door middel van het invullen van een formulier of via telefonisch contact met het sociale loket in uw gemeente. Gesprek gemeente – onderzoek door de gemeente; in hoeverre bent u nog zelfstandig en waarvoor heeft u hulp nodig? Binnen 10 werkdagen dient een verslag te worden opgesteld van het gesprek. 
 2. Naar aanleiding van het gesprek is een voorstel van de gemeente vastgelegd. Indien het voorstel van de gemeente geen betrekking heeft op de belanghebbende, kunt u het voorstel ondertekenen en terugsturen.
 3. De gemeente heeft een beslistermijn van 2 weken. Hier wordt vastgesteld welke voorzieningen worden verstrekt, wanneer deze worden verstrekt en in welke vorm.
 4. Persoonsgebonden budget (PGB) of hulp in natura. De belanghebbende stelt dit ter sprake in een overleg. Voor de Wmo betaalt u een eigen bijdrage.

Voor de Wmo-aanvraag heeft u recht op gratis cliëntondersteuning. Hier wordt aandacht besteed om uw zorg zo goed mogelijk te kunnen organiseren.

Spoedprocedure
Het afwachten van een beslissing van de gemeente kan aanzienlijk lang duren. Dit kan gaan om een paar weken tot een paar maanden. Dit lijkt nog langer te duren wanneer u een aandoening hebt waarbij uw situatie steeds verder verslechtert en u zo snel mogelijk dient te worden geholpen. Bovendien kan er een ongeval plaatsvinden, waarvoor snel hulp moet worden getroffen. Het is van groot belang om tijdens de aanvraag duidelijk te maken dat het om een spoedprocedure gaat. Indien de gemeente de aanvraag in behandeling heeft genomen, kan het besluit over het toekennen van een hulpmiddel sneller worden genomen. Indien er sprake is van maatwerkvoorziening omtrent een Wmo aanvraag, is het snel kunnen leveren van een hulpmiddel niet altijd mogelijk. Hier kan een tijdelijke oplossing voor worden geregeld. Wat van groot belang is, is dat er bij spoedgevallen geen tijd is voor een uitgebreid onderzoek. De gemeente dient binnen 24 tot 48 uur hulp te bieden. De hulp waar de gemeente over kan beschikken is;

 • Een tijdelijke maatwerkvoorziening, evenals (extra) huishoudelijk hulp;
 • Begeleiding thuis of opvang elders.

De gemeente start meteen met het onderzoek naar de persoonlijke situatie.

Bezwaar
Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente betreffende de Wmo-aanvraag, om de reden dat u stellig van mening bent dat er onvoldoende onderzoek heeft plaatsgevonden of u bent van mening dat de maatwerkvoorziening die de gemeente u toewijst niet passend is, kunt u in bezwaar.

Wmo De Jong Juristen Zwolle
De Jong juristen Zwolle BV houdt zich veel bezig met Wmo-aanvragen bij gemeenten. Door vele aanvragen zijn wij inmiddels gespecialiseerd in de aanvraag van een Berkelbike of een Easyleg. Deze voorziening ziet toe op een aangepaste fiets, welke u kan helpen om, ondanks uw beperking of aandoening, van A naar B te komen. In goede samenwerking met Berkelbike zorgt De Jong juristen Zwolle BV voor een zorgeloos aanvraagtraject van uw Wmo- voorziening.

 

Hebt u vragen over de Wmo en/of bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening met betrekking tot de aanvraag van een Berkelbike of Easylegs? Neem dan contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of 038-2022738 om uw mogelijkheden te bespreken.

Meer blogs over
juridisch