Verstek in een dagvaardingsprocedure

23 oktober 2019

Als u partij bent in een dagvaardingsprocedure, doet u er goed aan te weten wat verstek is, hoe het werkt en wanneer er sprake van is. Verstek en de gevolgen daarvan zijn voornamelijk voor de gedaagde in de dagvaardingsprocedure. Als een gedaagde partij niet in de procedure verschijnt, of geen verweer voert, dan zal de rechter in de meeste gevallen de vordering toewijzen indien deze niet ongegrond overkomt. Er volgt dan een zogeheten veroordeling bij verstek. In deze blog gaan we verder in op de gevolgen hiervan, alsook de mogelijkheden om dit te herstellen. Ook zullen we ingaan op de mogelijkheden om verstek juist te gebruiken als juridisch middel.

Definitie en juridische grondslag verstek

Art. 139 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) zegt het volgende over verstek:

‘Indien de gedaagde niet op de eerste of op een door de rechter nader bepaalde roldatum in het geding verschijnt dan wel verzuimt advocaat te stellen of, indien verschuldigd, het griffierecht niet tijdig voldoet hoewel hem dat bij dagvaarding was aangezegd, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, verleent de rechter verstek tegen hem en wijst hij de vordering toe, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt.‘

Verstek kan dus vergaande gevolgen hebben, als tegen de gedaagde partij verstek wordt verleend, wordt in beginsel de vordering van de eisende partij toegewezen.

Verstek zuiveren

Na het verlenen van verstek is er door of namens de gedaagde partij nog één laatste mogelijkheid om het verstek te zuiveren. Het is zo dat de roldatum waarop verweer ontvangen moet zijn, niet gelijk is aan de datum waarop vonnis wordt gewezen. Wanneer verstek is verleend, zit daar in de regel 2 weken tussen, zoals ook blijkt uit art. 2.12 van het Landelijk Procesreglement voor rolzaken Kanton alsmede uit art. 5.5 sub b van het Landelijk Procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken.

In deze 2 weken is het mogelijk om het verstek te zuiveren door alsnog het verweer aan te brengen. De procedure wordt dan in feite voortgezet alsof het verstek niet is verleend.

Verstekvonnis – verzet

Tegen een verstekvonnis staat verzet open. De veroordeelde gedaagde zal de eiseres moeten dagvaarden om zo de verzetprocedure te starten. Aan de start van deze procedure zit een strenge termijn verbonden. Art. 143 lid 2 Rv schrijft voor dat er slechts 4 weken de tijd is de verzetprocedure te starten, tenzij de gedaagde ‘ten tijde van de in de eerste volzin bedoelde betekening of daad geen bekende woonplaats of bekend werkelijk verblijf in Nederland heeft, maar zijn woonplaats of werkelijk verblijf buiten Nederland bekend is.’ Dan is de termijn 8 weken.

Deze termijn gaat lopen na de volgende gebeurtenissen:

  • betekening van het verstekvonnis door de deurwaarder aan de veroordeelde gedaagde in persoon;
  • de tenuitvoerlegging van het vonnis (bijvoorbeeld beslaglegging – zie art. 144 Rv.);
  • als de veroordeelde gedaagde bekend geacht wordt met het vonnis en de inhoud daarvan.

Daad van bekendheid

De situaties waarna de termijn voor verzet gaat lopen zijn vrij helder, het enige dat toelichting behoeft is de situatie waarin de veroordeelde gedaagde bekend geacht wordt met het vonnis en de inhoud daarvan. Waaruit kan dat afgeleid worden? We komen dan op de zogeheten ‘daad van bekendheid’. De gedaagde kan namelijk iets zeggen of doen – zelfs via diens gemachtigde of advocaat – waaruit afgeleid kan worden dat deze bekend is geworden met het vonnis en de inhoud daarvan. Een goed voorbeeld hiervan is dat de gedaagde – of diens gemachtigde of advocaat – na verstekvonnis aangeeft verzet in te stellen.

Vanuit de zijde van eiseres kan het dus verstandig zijn deze termijn te laten verlopen, bijvoorbeeld door onderhandelingen te voeren gedurende deze termijn en deze over te termijn te laten lopen. Anderzijds, voor de gedaagde is het verstandig deze termijn goed in acht te nemen en niet zomaar mededelingen aan de eiseres of diens gemachtigde of advocaat te doen.

Let op! Verzet schort de tenuitvoerlegging van het verstekvonnis niet op, tenzij deze niet uitvoerbaar bij voorraad is verklaard (wat in de regel vrijwel altijd wordt verzocht en ook toegewezen).

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op via 038-2022738 of info@juristenzwolle.nl. Dan bespreken wij uw mogelijkheden.

Meer blogs over
juridisch