Gemeentelijke belastingen

29 oktober 2021

Gemeenten halen ongeveer een zesde deel van hun inkomsten uit gemeentelijke belastingen. Deze inkomsten worden voor het grootste gedeelte uit de onroerendezaakbelasting (ook wel OZB genoemd) gehaald. Gemeenten halen naast onroerendezaakbelasting ook inkomsten uit andere gemeentelijke belastingen. Welke gemeentelijke belastingen dit zijn, zal hieronder worden uitgelegd.  

Soorten gemeentelijke belastingen

De gemeente heft een aantal gemeentelijke belastingen. Echter, het kan per gemeente verschillen welke belastingen u moet betalen. Voorbeelden van veelvoorkomende gemeentelijke belastingen zijn:

  • Onroerendezaakbelasting
  • Reinigingsheffing
  • Rioolheffing
  • Precariobelasting  
  • Reclamebelasting  
  • Parkeerbelasting
  • Toeristenbelasting
  • Forensenbelasting 
  • Hondenbelasting

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De onroerendezaakbelasting is een belasting, welke sinds 1975 wordt geheven op basis van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is de waarde van uw bedrijfspand of uw woning. Op basis van art. 220 Gemw mag door de gemeente onroerendezaakbelasting worden geheven. De belasting wordt geheven over de WOZ-waarde van de woning of het bedrijfspand op de eerste dag van de maand januari van het betreffende belastingjaar. 

Reinigingsheffing

Reinigingsheffing is een heffing welke per huishouden wordt berekend. Bij het hanteren van een tarief wordt gekeken naar de omvang van het huishouden. Doordat reinigingsheffing aan de gemeente wordt betaald, kan de gemeente de kosten welke zij maken voor afvalverwerking bekostigen. 

Rioolheffing

Rioolheffing is een belasting voor huishoudens en bedrijven, welke wordt geheven om het beheer en het behoud van de riolering te bekostigen. Met de inkomsten van rioolheffing betaalt de gemeente het aanleggen en het onderhouden van riolering. Wat de hoogte van rioolheffing is, verschilt per gemeente. Sommige gemeenten rekenen de rioleringskosten bij de tarieven voor de onroerendezaakbelasting. 

Hondenbelasting

Hondenbelasting is een belasting, welke u alleen betaalt wanneer u ook daadwerkelijk een hond hebt. Indien u geen hond hebt, hoeft u ook  geen hondenbelasting te betalen. Hoeveel hondenbelasting u precies moet betalen, hangt af van het aantal honden dat u hebt. In art. 226 Gemw staat vastgesteld dat gemeenten het recht hebben om de eigenaren van één of meerdere honden te belasten voor het in het bezit hebben van een hond. Bij het innen van hondenbelasting mogen de gemeenten hun eigen tarieven hanteren. Bij sommige gemeenten kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling van de hondenbelasting. Bijvoorbeeld wanneer u een blindengeleidehond hebt, een andere speciaal getrainde hond, een politiehond of puppy´s welke jonger dan drie maanden zijn en die met hun moederhond worden gehouden. Per gemeenten verschilt het in welk geval u vrijstelling kan krijgen. Indien u wilt weten of u recht hebt op vrijstelling, kunt u in de verordening van uw gemeente kijken. 

Precariobelasting 

Precariobelasting wordt geheven voor het plaatsen van voorwerpen, welke in de openbare gemeentegrond, op de openbare gemeentegrond en boven de openbare gemeentegrond plaatsvinden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan terrassen, zonneschermen en plantenbakken. 

Reclamebelasting

Reclamebelasting wordt vooral door ondernemers en organisaties betaalt. Reclamebelasting wordt geheven op openbare aankondigen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn een reclamebord welke aan de gevel hangt of een reclamebord dat op het trottoir geplaatst is. 

Parkeerbelasting

Parkeren is niet op iedere plek gratis, waardoor u op sommige plekken en parkeerkaartje dient te kopen. Zodra u een parkeerkaartje koopt, bij bijvoorbeeld een parkeerautomaat of via belparkeren, betaalt u parkeerbelasting. Indien u de parkeerbelasting niet betaalt, ontvangt u een naheffing, ook wel parkeerboete genoemd. Als u het niet eens bent met de opgelegde naheffing kunt u in bezwaar gaan. Om in bezwaar te gaan moet u contact opnemen met de gemeente waar u de opgelegde naheffing hebt gekregen.

Afvalstoffenbelasting

Ieder jaar betalen huishoudens afvalstoffenheffing. De gemeenten gebruiken de heffing om het ophalen en verwerken van huisvuil te bekostigen. 

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting is een algemene belasting die gemeenten kunnen heffen. Er dient toeristenbelasting te worden betaald indien u in een gemeente verblijft, waar u niet bent ingeschreven. De eigenaar van uw verblijfplaats, bijvoorbeeld een hoteleigenaar of een campingeigenaar, krijgt de belastingaanslag voor toeristenbelasting. Deze organisaties kunnen deze toeristenbelastingen aan u doorberekenen. Gemeenten mogen zelf bepalen of zij toeristenbelasting heffen en hoe zij het tarief berekenen. 

Forensenbelasting

Forensenbelasting is een belasting welke ertoe dient om mensen die veel in een bepaalde gemeente verblijven, maar geen ingezetene van die gemeente zijn, mee te laten betalen aan voorzieningen in die gemeente.

Kwijtschelding gemeentelijke belasting

Het kan in sommige gevallen voorkomen dat u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen. Indien u uw gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u bij uw gemeente vragen om (gedeeltelijke) kwijtschelding. Zij zullen dan bepalen welke belastingen kwijtgescholden kunnen worden. Het is echter niet vanzelfsprekend dat u ook daadwerkelijk in aanmerking komt voor kwijtschelding. Hiervoor moet de gemeente u beoordelen op basis van uw vermogen en inkomen. Volgens de Rijksoverheid is het vermogen dat u mag behouden zonder belasting te betalen lager dan het vermogen waarbij men voor bijstand in aanmerking komt. U kan tevens mogelijk in aanmerking komen voor kwijtschelding als u alleen AOW hebt of indien u minder eigen vermogen hebt dan de gestelde grens. Indien het vermogen niet voldoende is om belasting te kunnen betalen, rekent de gemeente uit welk bedrag u per jaar kunt missen (ook wel betalingscapaciteit). Van de betalingscapaciteit dient 80% te worden gebruikt om belasting te betalen. Kwijtschelding kunt u aanvragen in het geval u de belastingaanslag al hebt betaalt, u dient dan binnen drie maanden na betaling kwijtschelding aan te vragen. U kunt ook kwijtschelding aanvragen als de aanslag nog niet is betaald. 

Hebt u verdere vragen met betrekking tot gemeentelijke belastingen? Neem dan contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of 038-2022738 om uw mogelijkheden te bespreken 

 

Meer blogs over
juridisch