Strafproces Geert Wilders

4 september 2020 | Juridisch

Vandaag doet het hof uitspraak in de strafzaak van Geert Wilders. Een goede aanleiding om nog eens stil te staan bij  de oorsprong en het verloop van deze zaak.

Spoedwet corona

2 september 2020 | Juridisch

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er in Nederland al een aantal maanden noodverordeningen. Om de regels in deze verordeningen juridisch goed te regelen heeft het kabinet afgelopen 13 juli een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd: de ‘Tijdelijke wet maatregelen covid-19’. Wat staat er nu precies in deze wet en hoe lang blijft die van kracht? Wij leggen het uit.

Wet Mulder

2 september 2020 | Juridisch

Veel verkeersovertredingen, en daarmee de sanctionering daarvan, worden sinds de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (de wet Mulder), veelal via het bestuursrecht afgedaan. Daarmee vallen dergelijke delicten theoretisch gezien buiten het strafrecht. Het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering hebben we daarom in deze gevallen niet meer nodig.

Het coronavirus en overheidsmaatregelen

15 maart 2020 | Bedrijfsadvies

Met de komst van het coronavirus is het juridische en bedrijfsmatige landschap in Nederland tijdelijk omgetoverd tot eentje van thuiswerken en sluitingen. Wat betekent dit voor u en uw onderneming?

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur (ABBB)

10 december 2019 | Juridisch

De overheid, of meer in concreto bestuursorganen, handelen in een bijzondere positie. Wanneer zij bijvoorbeeld een vergunning verleent staat een bestuursorgaan boven de burger en worden er belangrijke beslissingen genomen. Feitelijk bepaalt een bestuursorgaan in die gevallen eenzijdig de rechtsgevolgen voor een burger.

Overheidsaansprakelijkheid, onrechtmatige overheidsdaad

10 december 2019 | Juridisch

De overheid heeft het te zeggen op een bepaald grondgebied: landelijk, provinciaal of op gemeentelijk niveau. Door overheidsorganen en bijvoorbeeld rechters worden beslissingen genomen die voor een burger (of een hele groep) schade kan opleveren. Kan de overheid hiervoor (vermogensrechtelijke) aansprakelijk zijn en wat zijn hiervoor de grondslagen?

Medische aansprakelijkheid, een fout van de arts?

10 december 2019 | Juridisch

Een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis, de een heeft er een hekel aan en de ander staat er dagelijks op de stoep. Zonder meer is het van belang dat burgers vertrouwen hebben in artsen. Wanneer burgers het vertrouwen in de medische wereld verliezen zijn de gevolgen immers niet te overzien. Het kan gebeuren dat er bij operatie een fout wordt gemaakt door een van de chirurgen, waardoor een patiënt schade kan leiden. In deze blog zal ingegaan worden op de fenomeen, de medische aansprakelijkheid. 

Schade en schadevergoeding

28 november 2019 | Juridisch

Hoe krijg ik mijn schade vergoed (de onrechtmatige daad)?

Het demonstratierecht

28 november 2019 | Juridisch

Demonstraties zijn altijd van een groot maatschappelijk belang geweest en de afgelopen jaren is dit eens temeer duidelijk geworden. Voor of tegen zwarte piet, tegen stikstofmaatregelen of ten behoeve van het milieu, demonstraties komen erg veel voor. Juist om die reden is het interessant om het demonstratierecht eens verder uit te diepen. Waarom bestaat het demonstratierecht en kunnen er op het recht uitzonderingen worden gemaakt?

De deur dicht voor het Openbaar Ministerie!

28 november 2019 | Juridisch

Het Openbaar Ministerie (verder: het OM) is belast met de juridische aspecten van opsporing van strafbare feiten in Nederland. Het OM komt hierbij een zogenaamd vervolgingsmonopolie toe, hetgeen betekent dat het de enige instantie is die de mogelijkheid heeft om een verdacht naar de strafrechter te brengen. 

De cautie - 'the right to remain silent'

6 november 2019 | Juridisch

Artikel 29 Sv beveelt opsporingsambtenaren (bijvoorbeeld een politieagent) en rechters om een cautie te geven indien een persoon als verdachte wordt gehoord. Maar wat houdt een cautie precies in en in welke gevallen moet hij worden gegeven? En wat zijn de gevolgen indien de cautie, al dan niet per ongeluk, niet is gegeven?

Stikstof - PAS verboden, hoe nu verder?

6 november 2019 | Juridisch

Op 29 mei 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee belangrijke uitspraken in het kader van het PAS, het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof (ECLI:NL:RVS:2019:1603 en ECLI:NL:RVS:2019:1604). Wat hield deze aanpak precies in en waarom is deze door de Raad van State verboden? En misschien wel belangrijker, wat zijn de gevolgen voor u als vergunninghouder en/of ander ‘slachtoffer’ van de uitspraken?

Jaarrekeningenrecht: civielrechtelijke administratieplicht

4 november 2019 | Bedrijfsadvies

Elke onderneming en ondernemer hebben de verplichting een gedegen administratie te voeren. Niet alleen voor de fiscus, maar ook civielrechtelijk kent het jaarrekeningenrecht een fiks aantal verplichtingen.

Waardebepaling bij ondernemingen

4 november 2019 | Financieel

Waardebepaling van een onderneming kan heel zinvol zijn, bijvoorbeeld om een verkoopprijs te berekenen. Hoe wordt een onderneming gewaardeerd en welke methoden zijn hiervoor?

Financiële analyse: liquiditeit, solvabiliteit, en rentabiliteit

4 november 2019 | Financieel

Art. 2:362 lid 1 BW schrijft voor dat inzicht omtrent het vermogen, het resultaat, de solvabiliteit en de liquiditeit vereist is voor een onderneming. Hoe zit dat nu precies en waar moet je als ondernemer rekening mee houden?

Jaarrekening, balans & winst- en verliesrekening

2 november 2019 | Financieel

Voor bedrijven en ondernemers is het een onmisbaar en soms zelfs een verplicht document. De jaarrekening. Wat staat er nu eigen in een jaarrekening en wat zegt het ons over het bedrijf erachter?

Algemene leveringsvoorwaarden - de kleine lettertjes

2 november 2019 | Juridisch

‘’Pas op voor de kleine lettertjes’’, het is een bekende quote die zich richt tot de consument die van plan is om een overeenkomst te sluiten. Het aanvinken van een hokje betekent al dat de algemene voorwaarden van toepassing (kunnen) zijn. In die voorwaarden zijn belangrijke zaken geregeld. In het onderhavige stuk zal het leerstuk van de algemene voorwaarden uitgebreid aan bod komen. 

Het vonnis, uitleg over een belangrijk juridisch document

30 oktober 2019 | Juridisch

Het vonnis, een krachtig stukje papier. Voor de één is het de positieve uitkomst van een jarenlang geschil, voor de ander de start van een heftige procedure

Executierecht, beslag en andere dwangmiddelen

30 oktober 2019 | Juridisch

Wat is precies executeren na een vonnis, en wie mag dat doen? Zijn er voorwaarden aan bepaalde executiemaatregelen?

Arbitrage, bindend advies, en mediation

29 oktober 2019 | Bedrijfsadvies

Arbitrage, bindend advies, en mediation hebben bijzondere regelingen in de wet. Wat is het verschil tussen deze vormen van geschilbeslechting en waar moet het juridisch aan voldoen?

Het kort geding, voorlopige vordering of snelle rechtszaak?

29 oktober 2019 | Juridisch

Rechtszaken hebben de reputatie dat ze lang duren en veel geld kosten. Een rechtszaak wordt vaak niet gestart juist omdat het zo tijdrovend is. Voor veel mensen schrikt het ook af dat rechtszaken maanden zo niet jaren kunnen voortduren. 

Bewijslevering in gerechtelijke procedures

27 oktober 2019 | Juridisch

Het leveren van bewijs is in een gerechtelijke procedure van cruciaal belang. Hoe zit het nu eigenlijk met de wet- en regelgeving en wanneer moet iemand bijvoorbeeld getuigen?

Verstek in een dagvaardingsprocedure

23 oktober 2019 | Juridisch

Als u partij bent in een dagvaardingsprocedure, doet u er goed aan te weten wat verstek is, hoe het werkt en wanneer er sprake van is. Verstek en de gevolgen daarvan zijn voornamelijk voor de gedaagde in de dagvaardingsprocedure.

Welke veranderingen komen er door de Wet Arbeidsrecht in Balans?

23 oktober 2019 | Juridisch

De Eerste Kamer heeft ten aanzien van het arbeidsrecht een nieuw wetsvoorstel aangenomen. Het betreft de Wet Arbeidsrecht in Balans (verder: de WAB), welke op 1 januari 2020 in werking zal treden.

Beslaglegging, een juridisch wapen

22 oktober 2019 | Juridisch

Afspraken worden helaas niet altijd (helemaal) nagekomen. Er worden dagelijks ontelbaar veel overeenkomsten gesloten waarbij wordt afgesproken dat partij A geld moet overmaken naar partij B. Wat nou als A deze betaling niet verricht? Partij B kan - onder omstandigheden - overgaan tot het leggen van beslag, maar wat houdt dit in en waarom zou je het doen?

Horeca: weg met de rookruimtes?

17 oktober 2019 | Juridisch

Het bestrijden van tabak en elke andere vorm van roken gebeurt al jaren. Omlijnde vakken waarin gerookt mag worden zijn tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. De Hoge Raad heeft hier vorige maand middels zijn uitspraak een schepje bovenop gedaan. In deze blog zal die uitspraak uitgebreid aan bod komen.

Salarisadministratie, uitbesteden of niet?

16 oktober 2019 | Financieel

In BV Nederland is het al jaar en dag een discussie, welke constructie gebruikt u voor medewerkers van uw onderneming?

Lindenbaum/Cohen, oeroud doch actueel

15 oktober 2019 | Juridisch

Januari 2019 is er een congres georganiseerd in Den Haag omdat het arrest Lindenbaum/Cohen 100 jaar bestond (Hoge Raad 31 januari 1919, ECLI:NL:HR:1919:AG1776). Waarom is het arrest zo belangrijk? 

Wanneer en hoe kunt u uw bedrijf herstructureren?

9 oktober 2019 | Bedrijfsadvies

Wanneer uw bedrijf, of delen daarvan, financieel in zwaar weer zijn, kan het verstandig zijn te kijken naar een herstructurering van uw bedrijf. Wat houdt dat precies in?

Procederen met volledige kostendekking. Het kan, maar onder welke omstandigheden?

8 oktober 2019 | Juridisch

Procederen kost geld. Hieronder vallen onder meer de kosten voor het inschakelen van een advocaat of andere juridisch specialist. Deze kosten vallen soms hoog uit. Zeker als u geen rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, is de vraag naar kostendekking van groot belang.

  • deskundig
  • persoonlijk
  • regionaal
  • snelle service
  • no-nonsense
XL
LG
MD
SM
XS