Het niet-tijdig beslissen van een bestuursorgaan

14 juni 2021

Stel, u hebt een vergunning aangevraagd bij de gemeente of u hebt een bezwaarschrift ingediend bij het UWV. De beslistermijn die in beginsel geldt voor deze bestuursorganen, namelijk acht weken, verstrijkt, maar u hebt nog geen beslissing ontvangen. Dat is natuurlijk enorm vervelend. Het is echter zo dat wanneer het bestuursorgaan niet beslist, u nog genoeg opties hebt: soms kunt u in zo’n geval rechtstreeks in beroep bij de rechter en in een uitzonderlijk geval kan bijvoorbeeld de vergunning die u hebt aangevraagd van rechtswege worden verleend.

Het is natuurlijk de bedoeling dat het bestuursorgaan gewoon een beslissing neemt. Hoe kunt u er dan ook voor zorgen dat het bestuursorgaan gewoon een beschikking afgeeft, zelfs als zij dit te laat doet?

Beslistermijn

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn de regels opgenomen over de beslistermijnen die gelden voor bestuursorganen, zoals bijvoorbeeld de gemeente of het UWV. In beginsel bedraagt die beslistermijn acht weken. Mocht het langer duren, dan moet het bestuursorgaan dat in ieder geval binnen die acht weken bekendmaken.

Voor bezwaar en beroep bedraagt de beslistermijn, die in beginsel geldt, zes weken. Indien er gebruik wordt gemaakt van een adviescommissie wordt dit twaalf weken. Wel kan deze door het bestuursorgaan met zes weken worden verlengd.

 Let wel: in bepaalde gevallen kan de beslistermijn, afhankelijk van in welk wettelijk kader u een beslissing van het bestuursorgaan verlangt, korter of langer zijn. Voor bepaalde aanvragen in de zin van de Wmo geldt bijvoorbeeld een beslistermijn van zes weken.  

In verzuim

Indien het bestuursorgaan niet tijdig beslist, is het belangrijk dat zij in verzuim treedt. Pas als zij in verzuim treedt, gaat er een eventuele dwangsom lopen en kunt u andere rechtsmiddelen inschakelen om het bestuursorgaan alsnog een beslissing te laten nemen.

In sommige gevallen treedt het verzuim van rechtswege in. Bij een bestuursorgaan is dit echter niet het geval: er is een ingebrekestelling nodig voordat zij in verzuim treedt. In zo’n ingebrekestelling sommeert u het bestuursorgaan om alsnog binnen een redelijke termijn te beslissen. Over het algemeen bedraagt zo’n redelijke termijn veertien dagen. Wanneer er dan ook twee weken verstrijken zonder dat het bestuursorgaan een beslissing neemt, is zij in verzuim.

Op straffe van een dwangsom

Op moment dat het bestuursorgaan in verzuim treedt, wordt een dwangsom opeisbaar. De dwangsom bedraagt €23 per dag voor de eerste 2 weken, €35 per dag voor de volgende 2 weken en €45 per dag voor de overige dagen. De dwangsom loopt maximaal 42 dagen op.

Rechtstreeks in beroep

Het niet-tijdig beslissen van een bestuursorgaan wordt ook wel een fictieve weigering genoemd. Bij een fictieve weigering kunt u, wegens niet-tijdig beslissen, rechtstreeks beroep instellen. Indien de rechter uw beroep dan gegrond verklaart, is het bestuursorgaan gehouden om alsnog binnen twee weken een beslissing te nemen.

 Het instellen van rechtstreeks beroep schort het recht op een dwangsom niet op.

 Van rechtswege verleend

Tot slot zijn er bepaalde gevallen waarin er automatisch een positieve beschikking wordt afgegeven wanneer het bestuursorgaan geen beslissing neemt. Zo’n positieve beschikking van rechtswege (ook wel: lex silencio positivo) is alleen mogelijk indien bij de wet bepaald. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning (een aanvraag in de zin van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)) waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.

 Als de beschikking van rechtswege positief is, dient het bestuursorgaan dit binnen twee weken na de verlening van rechtswege bekend te maken, met vermelding dat de beschikking van rechtswege is verleend. Indien het bestuursorgaan dit niet doet, kunt u een ingebrekestelling met een redelijke termijn sturen. De dwangsom treedt dan twee weken na die ingebrekestelling in. 

Bent u in afwachting van een beslissing van een bestuursorgaan en is de beslistermijn reeds verstreken of dreigt deze te verstrijken? Schroom niet contact met ons op te nemen via info@juristenzwolle.nl of 038 – 2022 738.

Meer blogs over
juridisch