Instellingen van de Europese Unie

07 december 2021

De Europese Unie (hierna: ‘’EU’’) is een economische en politieke samenwerking. Er zijn 27 Europese landen lid van de EU. Deze landen hebben de EU de bevoegdheid gegeven om gemeenschappelijk beleid te voeren.

 

Gemeenschappelijk beleid

De EU voert een gemeenschappelijk beleid op onder andere de volgende gebieden:

 • Landbouw;
 • Visserij;
 • Een vrije binnenmarkt;
 • Handelspolitiek;
 • Ontwikkelingsbeleid;
 • Milieu;
 • Hulpverlening bij natuurrampen.

 

Doelstellingen

Verschillende lidstaten werken middels de EU samen om bepaalde doelstellingen te behalen. Enkele voorbeelden van deze doelstellingen zijn:

 • Vrede, de Europese waarden en het welzijn van de EU-burgers bevorderen;
 • Vrijheid, veiligheid en recht bieden, zonder binnengrenzen;
 • Sociale uitsluiting en discriminatie bestrijden;
 • Wetenschappelijke en technologische vooruitgang bevorderen.

 

De Europese Commissie

De taak van de Europese Commissie is het algemeen belang van de EU te dienen. De Europese Commissie heeft het recht van initiatief. Dit betekent dat de Europese Commissie wetsvoorstellen mag indienen. Verder kan de Europese Commissie soms opgedragen worden om wetten verder uit te werken en heeft de Europese Commissie de taak op het toezien van de wetgeving van de EU. De Europese Commissie vertegenwoordigt de EU in de rest van de wereld.

 

Alle beslissingen binnen de Europese Commissie worden gezamenlijk genomen door het college van commissarissen. Dit wordt ook wel het collegialiteitsbeginsel genoemd. De commissarissen moeten collectief verantwoording afleggen aan het Europees Parlement.

 

Het Europees Parlement

De belangrijkste taak van het Europees Parlement is dat zij wetgever zijn. Het Europees Parlement benoemt tevens de leden van de Europese Commissie, voert politieke controle uit op de Europese Commissie en het Europees Parlement dient de begroting goed te keuren. Het beslissen over EU-wetten en de EU-begroting doet het Europees Parlement samen met de Raad van de EU.

 

De Europarlementariërs worden iedere vijf jaar gekozen door middel van rechtstreekse verkiezingen. Iedere lidstaat heeft een aantal zetels in het Europees Parlement. Hoeveel zetels een lidstaat in het Europees Parlement heeft, is afhankelijk van het inwonersaantal van de desbetreffende lidstaat.

 

De Europese Raad

De Europese Raad geeft de nodige impulsen voor ontwikkeling van de EU en bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten. De Europese Raad bepaalt de algemene richting van het EU-beleid. Ten minste vier keer per jaar komen de regeringsleiders bijeen. Dit wordt vaak de Europese Top genoemd. Bij bijeenkomsten worden de 27 regeringsleiders aangevuld met de voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie.  

 

De Raad van de EU

De Raad van de EU is een wetgevende instelling. Gezamenlijk met het Europees Parlement moet de Raad van de EU instemmen met wetsvoorstellen, voordat deze wetsvoorstellen daadwerkelijk een wet kunnen worden binnen de EU. Over het algemeen worden besluiten in de Raad van de EU genomen met een gekwalificeerde meerderheid, wat betekent dat 55% van de leden moet stemmen, maar die ministers moeten gezamenlijk ook 65% van de bevolking van de EU vertegenwoordigen. Bovendien kunnen vier leden van de Raad van de EU gezamenlijk een besluit tegenhouden. 

 

De Raad van de EU zetelt in Brussel en bestaat uit één regeringsvertegenwoordiger per lidstaat. Dit is in principe een minister, maar dit kan ook een staatssecretaris zijn. Welke ministers in de Raad van Europa zitten, hangt af van het onderwerp op de agenda. 

 

De Raad van de EU kent tien raadsformaties:

 • Algemene zaken;
 • Buitenlandse zaken;
 • Concurrentievermogen;
 • Economische en financiële zaken;
 • Justitie en binnenlandse zaken;
 • Landbouw en visserij;
 • Milieu;
 • Onderwijs, jeugdzaken, cultuur en sport;
 • Vervoer, telecommunicatie en energie;
 • Werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezond en consumentenzaken.

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: ‘’het Hof’’) bestaat  uit 27 onafhankelijke rechters, één rechter uit elke lidstaat. Het Hof bestaat uit twee onderdelen, namelijk het gerecht en het Hof van Justitie. Het Hof doet uitspraak in geschillen en beantwoordt prejudiciële vragen van nationale rechters. De prejudiciële vraag wordt gebruikt door nationale rechters om het Hof te vragen hoe Europese regelgeving moet worden uitgelegd. Het Hof ziet er tevens op toe dat de EU-wetgeving in alle EU-lidstaten op dezelfde manier wordt toegepast.

 

Europese Rekenkamer

De Europese Rekenkamer is oorspronkelijk opgericht om de EU-financiën te controleren. Het uitgangspunt voor haar controlewerkzaamheden is de EU-begroting en het EU-beleid. De Europese Rekenkamer controleert de begroting zowel aan de ontvangsten- als aan de uitgavenzijde. De resultaten van de werkzaamheden van de Europese Rekenkamer worden door de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Raad van de EU en de lidstaten gebruikt om toezicht te houden op het beheer van de EU-begroting en dit, waar nodig, te verbeteren.

 

Europese Centrale Bank

De Europese Centrale Bank is de centrale bank voor de landen in de EU die de euro gebruiken. De voornaamste taak van de Europese Centrale Bank is de prijzen in het eurogebied stabiel te houden. Dit doet de Europese Centrale Bank door ervoor te zorgen dat de inflatie laag, stabiel en voorspelbaar blijft. Daarnaast helpt de Europese Centrale Bank het Europese bankenstelsel sterk en solide te houden. Dit doet de Europese Centrale Bank door toezicht te houden op banken in het eurogebied. 

 

Hebt u verdere vragen met betrekking tot de instellingen van de Europese Unie? Neem dan contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of 038-2022738 om uw mogelijkheden te bespreken.

Meer blogs over
juridisch