Re-integratieverplichtingen van de werkgever

06 juli 2021

Op 28 januari 2021 heeft het hof in Den Bosch uitspraak gedaan in de zaak tussen supermarktketen Aldi en een van haar werknemers. Het hof oordeelde dat er sprake was van ‘ernstig verwijtbaar handelen’ aan de zijde van de supermarktketen. Aldi heeft te veel fouten gemaakt tijdens de re-integratieperiode en tevens het re-integratieproces van de vrouw aanzienlijk bemoeilijkt. Bovendien werden de adviezen van de bedrijfsarts onvoldoende opgevolgd. De vrouw is hierdoor arbeidsongeschikt geworden en kampt met psychische problemen. Kortom, een grovelijke veronachtzaming van Aldi’s re-integratieverplichtingen, aldus het Hof. Aldi wordt veroordeeld tot betaling van een billijke vergoeding van € 200.000,-

Jegens de werkgever rust de zogenoemde re-integratieverplichting op grond van de Wet Poortwachter. Dit houdt in dat de werkgever volledig verantwoordelijk is voor het re-integratieproces van de zieke werknemer. Indien de werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen verricht, kan een loonsanctie van het UWV volgen. 

De Wet Poortwachter

De Wet verbetering poortwachter is een Nederlandse wet welke op 1 april 2002 van kracht is geworden om langdurig ziekteverzuim te beperken. De wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. In de wet wordt ingegaan op de aantal verplichtingen van werkgevers en werknemers. Zo dienen ziektegevallen uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag te worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts en moet de werkgever iedere zes weken de voortgang met de werknemer bespreken. 

Re-integratie binnen het bedrijf

De werkgever dient altijd eerst te kijken of er de mogelijkheid bestaat om de werknemer (gedeeltelijk) in zijn eigen functie te laten terugkeren. Het is verplicht om dit altijd gezamenlijk met de bedrijfsarts of arbodienst te doen. Zij kunnen daarbij onder andere adviseren over de geschikte arbeidsomvang. Voorts worden de mogelijkheden om eventueel het werk enigszins te verlichten en taken uit handen te geven zoveel mogelijk besproken. Hierdoor kan mogelijk bereikt worden dat de werknemer zo veel mogelijk weer in zijn eigen (aangepaste) functie terugkeert.

Indien geconcludeerd wordt dat de werknemer thans niet kan terugkeren in zijn eigen functie, dient de werkgever actief te zoeken naar andere passende werkzaamheden (een andere functie) binnen het bedrijf. Van belang hierbij is dat er een functie wordt gezocht welke zo veel mogelijk aansluit bij de kennis, ervaring en beperkingen van de werknemer. Bovendien dient de functie zoveel mogelijk aan te sluiten bij het eerder gedane werk. Voorts dient het te gaan om een functie voor langere tijd welke qua arbeidsomvang overeenkomt met de oude functie.

Re-integratie bij een andere werkgever

Toch kan het voorkomen dat een re-integratieproces binnen het betreffende bedrijf niet mogelijk blijkt. In dat geval kan er op zoek worden gegaan naar een ander bedrijf waar de werknemer blijvend in dienst kan treden. Wellicht kan de werknemer in dienst treden bij een zusterorganisatie of een al voor hem bekend bedrijf. De werknemer kan zowel voor als na het einde van de eerste twee jaar ziekte (104 weken) bij zijn nieuwe werkgever in dienst treden. Let wel, re-integratieprocessen elders dienen pas uiterlijk na één jaar ziekte opgestart te worden. 

Van de werkgever wordt verwacht dat hij uit eigen beweging passend werk aanbiedt en dit ook zo nodig aan de werknemer opdraagt. De werkgever mag er dus niet van uitgaan dat de werknemer zelf wel suggesties aandraagt voor passende werkzaamheden. De werknemer kan echter wel zelf een voorstel doen voor ander werk, zowel intern en extern. De werkgever dient hier te allen tijde op in te gaan, afwijzen kan enkel indien hiervoor zwaarwegende redenen bestaan.

Controle

Indien de werknemer, wegens de arbeidsongeschiktheid, uitkering ontvangt, worden er verscheidene controles uitgevoerd door het UWV. Na twee jaar beoordeelt het UWV de WIA-aanvraag. Hierbij is van belang dat de werkgever kan aantonen of hij voldoende inspanningen heeft verricht omtrent het re-integratieproces, oftewel dat hij er er alles aan heeft gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Ook al is het re-integratieproces misschien niet gelukt. 

Kosten

De kosten van het re-integratieproces zijn in principe voor rekening van de werkgever. Wel mag de werkgever rekening houden met vergoedingen welke de werknemer zelf ontvangt, zoals behandelingen die worden vergoed door de zorgverzekering van de werknemer. De werkgever mag echter niet van de werknemer verlangen dat deze aanvullende ziektekostenverzekeringen sluit voor behandelingen die niet zijn opgenomen in de basisverzekering.

Hebt u vragen met betrekking tot de Wet Poortwachter of hebt u zelf te maken met een ondeugdelijk re-integratieproces? Of hebt u andere vragen met betrekking tot re-integratie? Neem dan contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of 038-2022738 om uw mogelijkheden te bespreken.

Meer blogs over
juridisch